Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie


ZP.JRP.271.02.2018                                                                                                                                             Olesno, dnia 24.07.2018r.

 

 

Zawiadomienie

 

                o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na zadanie: Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie. Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

               

                Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie wybrano następującą ofertę:

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KURPET” Rafał Kurpet

ul. Wołczyńska 34d, Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork

Cena (brutto): 417.187,71 zł

Oferowany termin gwarancji jakości – 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena  zł

brutto / liczba punktów

Termin gwarancji

/ liczba punktów

Razem liczba punktów

1

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANGAZ” Waldemar Pacud, ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa – Lider

„SANGAZ” Sp. z o. o., ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa – Partner

609.867,21 / 54,73

60 / 20

74,73

2

Konsorcjum:

RPM S. A., ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec – Lider

RPM Sp. z o. o., ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec – Partner

715.991,70 / 46,61

60 / 20

66,61

3

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak

ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka

453.503,46 / 73,59

60 / 20

93,59

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KURPET” Rafał Kurpet

ul. Wołczyńska 34d, Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork

417.187,71 / 80

60 / 20

100,00

                                                                                                                                                        Zarząd Spółki

                                                                                                                                                          Gerard Ligus

Załącznik:  PDFZawiadomienie.pdf (426,84KB)
 


ZP.JRP.271.02.2018                                                                                                               Olesno dn, 06.07.2018r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 05.07.2018r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.02.2018  pn:

Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie;

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań:

  • Dla Kontraktu 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie-kwotę 346 601,66 zł  brutto

Złożono 4 ofertę (nazwa wykonawcy i cena oraz gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

Gwarancja jakości[miesiące]

1

Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe ,,SANGAZ” Waldemar Pacud, ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa- Lider Konsorcjum

 

,,SANGAZ’’ Sp. z o.o. ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa

609 867,21

60

2

Konsorcjum Firm:

RPM Spółka Akcyjna ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec- Lider Konsorcjum

 

RPM Hydrotechnika Sp. z o.o. ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec- Partner Konsorcjum

715 991,70

60

3

Firma Instalacji Sanitarnej ,,POLAN: Krzysztof Polak ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka

453 503,46

60

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,KURPET” Rafał Kurpet, ul. Wołczyńska 34d, Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork

417 187,71

60

 Sporządził                                                                                                                                   Zatwierdził

Stanowisko ds. Organizacyjnych, Zamówień Publicznych                                                                    Zarząd Spółki

           Monitorowania i Promocji Projektu                                                                                             Gerard Ligus

                 Bartłomiej Tokarski

Załącznik: PDFProtokoł z otwarcia ofert.pdf (330,19KB)
 


Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

19-06-2018

Termin składania ofert

05-07-2018

Numer ogłoszenia

1119684

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.07.2018, do godziny: 13.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie: Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie
Nie otwierać przed dniem: [05.07.2018 godz. 13.30]
4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie sektorowe poniżej progu, o którym mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dani 29 stycznia 2004 r. prowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień wg. wewnętrznych procedur przetargowych JRP Zamawiającego, realizowanego w ramach projektów współfinansowanych z Programu POIiŚ.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następującego zadania:
- Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obejmuje budynki mieszkalne przy ul. Wesołej w Oleśnie. Odprowadzenie ścieków projektuje się̨ do studzienki istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Wesołą.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno.
W skład obiektu wchodzą̨:
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr.200mm dług. 248,90 m ;
śr. 160mm dług. 51,80 m
- sieć przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE śr 90 mm dług. 141,90 m
- studnie kanalizacyjne bet Ø 1200 mm bet. 8 kpl. PVC Ø 425 mm 12 kpl.
- studnia rozprężna bet. 1 kpl.
- przepompownia ścieków P3 -zbiornik z polimerobetonu wraz z monitoringiem pracy
przepompowni - 1 kpl.
- komora zasuw bet. D1500 – 1 kpl.
Uwagi:
1. W zakresie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków Zamawiający posiada zawartą umowę przyłączeniowa z TAURON Dystrybucja
2. Na odcinku sieci grawitacyjnej od studni S1 do S5 należy przewidywać wykonanie rurociągu sieci grawitacyjnej w jednym wykopie z rurociągiem sieci tłocznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (W SZCZEGÓLNOŚCI OPZ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, STWIORB) SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:
LINK DO STRONY:
http://bip.oleskiewodociagi.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następującego zadania:
- Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obejmuje budynki mieszkalne przy ul. Wesołej w Oleśnie. Odprowadzenie ścieków projektuje się̨ do studzienki istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Wesołą.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno.
W skład obiektu wchodzą̨:
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr.200mm dług. 248,90 m ;
śr. 160mm dług. 51,80 m
- sieć przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE śr 90 mm dług. 141,90 m
- studnie kanalizacyjne bet Ø 1200 mm bet. 8 kpl. PVC Ø 425 mm 12 kpl.
- studnia rozprężna bet. 1 kpl.
- przepompownia ścieków P3 -zbiornik z polimerobetonu wraz z monitoringiem pracy przepompowni - 1 kpl.
- komora zasuw bet. D1500 – 1 kpl.
Uwagi:
1. W zakresie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków Zamawiający posiada zawartą umowę przyłączeniowa z TAURON Dystrybucja
2. Na odcinku sieci grawitacyjnej od studni S1 do S5 należy przewidywać wykonanie rurociągu sieci grawitacyjnej w jednym wykopie z rurociągiem sieci tłocznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że:
wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 200 m w ranach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
a) Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
Ww. osoba musi posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 160.000 PLN

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 9.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
cena ofertowa - 80 %
gwarancja - 20 %
3. W kryterium 1 - CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.
4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - najwyższą liczbę punktów (pkt) 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 20 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: nie dotyczy z uwagi na, iż zamówienia udziela Zamawiający Sektorowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
 

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00