Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie

ZP.JRP.271.04.2018                                                                                                                                       Olesno, dnia 10.09.2018r.

 

 

 

Zawiadomienie

 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:

  1. Kontrakt 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie

 

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

 

  1. Kontrakt 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie – postępowanie unieważniono

 

Uzasadnienie:

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 1 077 592,51  zł  brutto.

 

W postępowaniu została złożona jedna oferta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,KURPET” Rafał Kurpet, ul. Wołczyńska 34d, Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork za cenę 1 887 773,25 zł brutto.

 

Cena jedynej złozonej oferty znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,W związku iż,  zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postępowanie zostało unieważnione.

Zatwierdził

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Załącznik:PDFZawiadomienie ul. Kolejowa w Oleśnie.pdf (328,45KB)
 


ZP.JRP.271.04.2018                                                                                                              Olesno dn, 16.08.2018r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 14.08.2018r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.04.2018  pn:

Kontrakt 9- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie;

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań:

  • Kontrakt 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie;-kwotę 1 077 592,51 zł  brutto

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy i cena oraz gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

Gwarancja jakości[miesiące]

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,KURPET” Rafał Kurpet, ul. Wołczyńska 34d, Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork

1 887 773,25

60

Sporządził:                                                                                                                            Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                  Zarząd Spółki
                                                                                                                                             Gerard Ligus

Załącznik: PDFProtokoł z otwarcia ofert- ul. Kolejowa.pdf (261,85KB)
 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2018

Numer ogłoszenia

1128312

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14.08.2018, do godziny: 13.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul . Kolejowej w Oleśnie
Nie otwierać przed dniem: [14.08.2018 godz. 13.30]
4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie sektorowe poniżej progu, o którym mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dani 29 stycznia 2004 r. prowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień wg. wewnętrznych procedur przetargowych JRP Zamawiającego, realizowanego w ramach projektów współfinansowanych z Programu POIiŚ.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następującego zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul . Kolejowej w Oleśnie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie gm. Olesno, powiat oleski, województwo opolskie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji, w tym w szczególności należy zaprojektować i wykonać:
− kanał grawitacyjny z rur PVC-U (lite) o średnicy DN 200 SDR34, SN8 długości ok. 1290 m
− kanał grawitacyjny z rur kamionkowych przewiertowych długości ok. 75 m,
− kanał grawitacyjny z rur PVC-U o średnicy DN 160 długości ok. 85 m,
− kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy De 90 długości ok. 60 m,
− kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy De 90 metodą bezwykopową długości ok, 150 m,
− kompletne przepompownie ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą ok. 3 kpl.,
− przyłącza wody dla potrzeb przepompowni ścieków z rur PEHD SDR17 De 32 o długości łącznej ok. 50 m.
− studnie rewizyjne bet. DN1200 ok. 5 kpl.
− studnie rewizyjne bet. DN1000 ok. 20 kpl.
− studnie rozprężne bet. DN1200 ok. 3 kpl.
− studnia odwodnieniowa bet.DN1200 ok. 1 kpl.
− studnia odpowietrzająca bet. DN1200 ok. 1 kpl.
− studnie na kanałach bocznych DN 425 PVC-U i PP ok. 20 kpl.
Uwaga: W PFU założono ilość 3 kpl. przepompowni ścieków jako maksymalną. Wykonawca tę ilość zweryfikuje, a następnie zaprojektuje i wykona taką ilość przepompowni, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej i tak, żeby zminimalizować ilość przepompowni ścieków na przedmiotowym terenie
Zbiorniki przepompowni należy zaprojektować i wykonywać jako zbiorniki szczelne, trwałe eksploatacyjnie odporne na korozję wód gruntowych oraz ścieków o minimalnej średnicy przepompowni i komory zasuw – DN 1500. Minimalne wymiary włazu 850-650mm. Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację. W pompowniach należy stosować pompy zatapialne.
Pompownie wraz ze zbiornikami oraz komorami zasuw winny być wyposażone w:
− zawory zwrotne i zasuwy odcinające.
− żurawiki trwale przymocowane do konstrukcji pompowni.
− gniazdo do podłączania przewoźnego agregatu.
− system monitoringu kompatybilny z istniejącym.
W celu monitoringu pracy przepompowni powinny być przekazywane do centralnej dyspozytorni na oczyszczalnię ścieków w Oleśnie w szczególności następujące parametry:
− praca każdej z pomp,
− poziom ścieków w zbiorniku,
− poziom napięcia na każdej z pomp,
− wskaźnik alarmu,
− parametry wyświetlane w oknie informacji o ,,historii’’,
− poziom ścieków w zbiorniku,
− status pracy pomp,
− stan zasilania,
− możliwość zdalnego załączania i wyłączania pomp.
Teren przepompowni należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową i szafkę sterowniczą, a teren utwardzić kostką betonową brukową. Przepompownie będą posiadały drogę dojazdową o nawierzchni dostosowanej do warunków dróg dojazdowych (dojazd dla ciężkiego sprzętu). Nie przewiduje się wykonania oświetlenia przepompowni ścieków.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:
− kanał grawitacyjny z rur PVC-U (lite) o średnicy DN 200 SDR34, SN8 długości ok. 1290 m
− kanał grawitacyjny z rur kamionkowych przewiertowych długości ok. 75 m,
− kanał grawitacyjny z rur PVC-U o średnicy DN 160 długości ok. 85 m,
− kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy De 90 długości ok. 60 m,
− kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy De 90 metodą bezwykopową długości ok, 150 m,
− kompletne przepompownie ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą ok. 3 kpl.,
− przyłącza wody dla potrzeb przepompowni ścieków z rur PEHD SDR17 De 32 o długości łącznej ok. 50 m.
− studnie rewizyjne bet. DN1200 ok. 5 kpl.
− studnie rewizyjne bet. DN1000 ok. 20 kpl.
− studnie rozprężne bet. DN1200 ok. 3 kpl.
− studnia odwodnieniowa bet.DN1200 ok. 1 kpl.
− studnia odpowietrzająca bet. DN1200 ok. 1 kpl.
− studnie na kanałach bocznych DN 425 PVC-U i PP ok. 20 kpl.
Uwaga: W PFU założono ilość 3 kpl. przepompowni ścieków jako maksymalną. Wykonawca tę ilość zweryfikuje, a następnie zaprojektuje i wykona taką ilość przepompowni, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej i tak, żeby zminimalizować ilość przepompowni ścieków na przedmiotowym terenie.

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania: do 30.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 400 m w ramach jednej umowy na roboty budowlane.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
1) Przedstawiciel Wykonawcy - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w branży sanitarnej przy realizacji kontraktów na roboty budowlane branży instalacyjno-inżynieryjnej , w tym przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 złotych netto.
2) Projektant branży sanitarnej – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej,
3) Projektant branży elektrycznej – posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
4) Projektant branży drogowej – posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,
5) Kierownik Budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci 400 m.
6) Kierownik robót elektrycznych – posiadający następujące kwalifikacje : uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
7) Kierownik robót drogowych – posiadający następujące kwalifikacje : uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jednocześnie funkcji więcej niż jednego Specjalisty.
Ww. osoby muszą posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200.000 PLN

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
cena ofertowa - 80 %
gwarancja - 20 %
3. W kryterium 1 - CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.
4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - najwyższą liczbę punktów (pkt) 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 20 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: nie dotyczy z uwagi na, iż zamówienia udziela Zamawiający Sektorowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00