Przejdź do treści strony
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

ZP.JRP.271.05.2018                                                                                                             Olesno, dnia 11.10.2018r.

 

 

 

Zawiadomienie

 

o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowanku o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:

,,Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w  Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnie nadzoru autorskiego”

 

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w  Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnie nadzoru autorskiego” wybrano następującą ofertę

 

Oferta nr. 3

AKWA-SERWIS” Romuald Maciantowicz, ul. Ks. Gajdy 54,  47-113 Staniszcze Małe

Cena Brutto- 45 807,00 zł

Wykazane doświadczenie w projektowaniu w okresie 5 lat- 7 projektów

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w zapytaniu ofertowym

.

 1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postepowaniu złożonoo 3 oferty.

Oferta nr 2- ,,EKO AUDYT” Sp. z o.o. ul. Parkowa 25, 54-616 Wrocław, nie spłniająca warunków udziału w postępowaniiu

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Liczba punktów za kryterium,, Doświadczenie w projektowaniu w okresie ostatnich pięciu lat”

Suma punktów

Wykazane doświadczenie w projektowaniu

1

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodnościekowej ,,BIPROWOD” Sp. z o.o. ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław  

161 130,00

22,74

20

42,74

7 projektów

2

,,EKO AUDYT” Sp. z o.o. ul. Parkowa 25, 54-616 Wrocław

120 663,00

Oferta wykluczona, nie spełniająca warunków udziału w postepowaniu (Rozdział V,, Warunki udziału w postepowaniu” pkt. 4. Zapytania ofertowego

-

3

,,AKWA-SERWIS” Romuald Maciantowicz, ul. Ks. Gajdy 54,  47-113 Staniszcze Małe

45 807,00

80

20

100

7 projektów

 

  Sporządził                                                                                                             Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                   Zarząd Spółki

                                                                                                                                Gerard Ligus


ZP.JRP.271.05.2018                                                                                                                                                Olesno dn, 25.09.2018r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 25.09.2018r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330 odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.05.2018 pn:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

   Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości  64 500 zł brutto

Złożono 3 oferty (nazwa wykonawcy i cena ofertowa oraz doświadczenie wykonawcy)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty [zł]

 

1

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodnościekowej ,,BIPROWOD” Sp. z o.o. ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław  

157 440,00

2

,,EKO AUDYT” Sp. z o.o. ul. Parkowa 25, 54-616 Wrocław

117 588,00

3

,,AKWA-SERWIS” Romuald Maciantowicz, ul. Ks. Gajda 54,  47-113 Staniszcze Małe

45 807,00

 

  Sporządził                                                                                                             Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                   Zarząd Spółki

                                                                                                                                Gerard Ligus

 

        

Załącznik: PDFProtokół z otwarcia ofert-Dok. projektowa.pdf
 

 


ZP.JRP.271.05.2018                                                                                                                                       14.09.2018r.

 

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

 

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został załączony zmodyfikowany plik pn.

DOCXZałącznik nr. 1 do Zapytania ofertowego-formularz ofetowy.docx
 

Pozostałe zapisy treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-09-2018

Numer ogłoszenia

1136474

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25.09.2018, do godziny: 13.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Nie otwierać przed dniem: [25.09.2018 godz. 13.30]
4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach Projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0305/17-00.
Wykonawca w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji, zaprojektuje w szczególności :
•kanał grawitacyjny z rur PVC-U (lite) o średnicy DN 200 SDR34, SN8 długości ok. 1290 m
•kanał grawitacyjny z rur kamionkowych przewiertowych długości ok. 75 m,
•kanał grawitacyjny z rur PVC-U o średnicy DN 160 długości ok. 85 m,
•kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy De 90 długości ok. 60 m,
•kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy De 90 metodą bezwykopową długości ok, 150 m,
•kompletne przepompownie ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą ok. 3 kpl.,
•przyłącza wody dla potrzeb przepompowni ścieków z rur PEHD SDR17 De 32 o długości łącznej ok. 50 m.
•studnie rewizyjne bet. DN1200 ok. 5 kpl.
•studnie rewizyjne bet. DN1000 ok. 20 kpl.
•studnie rozprężne bet. DN1200 ok. 3 kpl.
•studnia odwodnieniowa bet.DN1200 ok. 1 kpl.
•studnia odpowietrzająca bet. DN1200 ok. 1 kpl.
•studnie na kanałach bocznych DN 425 PVC-U i PP ok. 20 kpl.
Parametry oraz przebieg trasy sieci kanalizacyjnej podane w PFU należy traktować jedynie jako dane orientacyjne. Jednakże parametry obliczone lub dobrane przez Projektanta muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU
Wykonawca zaprojektuje przepompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie określonym w PFU. Przedstawiona w niniejszym PFU ilość pompowni ścieków wynika z koncepcji kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym która zakłada odprowadzenie ścieków z ul. Kolejowej przy wykorzystaniu trzech pompowni ścieków. Wykonawca ma obowiązek zweryfikowania przedstawionych w niniejszym PFU, ilości i lokalizacji przepompowni ścieków, tak aby zminimalizować ilość przepompowni ścieków i tym samym dostosuje odpowiednio długości sieci kanalizacyjnej z podziałem na część tłoczną i grawitacyjną wraz z ich uzbrojeniem.

Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW BAZIE KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŁĄCZNIKI PFU) SĄ ZAMIESZCZONA W  DALSZEJ CZĘŚCI OGŁOSZENIA W SEKCJI ZAŁĄCZNIKI

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Kolejowej w Oleśnie” w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach Projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0305/17-00.
Wykonawca w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji, zaprojektuje w szczególności :
•kanał grawitacyjny z rur PVC-U (lite) o średnicy DN 200 SDR34, SN8 długości ok. 1290 m
•kanał grawitacyjny z rur kamionkowych przewiertowych długości ok. 75 m,
•kanał grawitacyjny z rur PVC-U o średnicy DN 160 długości ok. 85 m,
•kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy De 90 długości ok. 60 m,
•kanał tłoczny z rur PEHD o średnicy De 90 metodą bezwykopową długości ok, 150 m,
•kompletne przepompownie ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą ok. 3 kpl.,
•przyłącza wody dla potrzeb przepompowni ścieków z rur PEHD SDR17 De 32 o długości łącznej ok. 50 m.
•studnie rewizyjne bet. DN1200 ok. 5 kpl.
•studnie rewizyjne bet. DN1000 ok. 20 kpl.
•studnie rozprężne bet. DN1200 ok. 3 kpl.
•studnia odwodnieniowa bet.DN1200 ok. 1 kpl.
•studnia odpowietrzająca bet. DN1200 ok. 1 kpl.
•studnie na kanałach bocznych DN 425 PVC-U i PP ok. 20 kpl.
Parametry oraz przebieg trasy sieci kanalizacyjnej podane w PFU należy traktować jedynie jako dane orientacyjne. Jednakże parametry obliczone lub dobrane przez Projektanta muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU
Wykonawca zaprojektuje przepompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie określonym w PFU. Przedstawiona w niniejszym PFU ilość pompowni ścieków wynika z koncepcji kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym która zakłada odprowadzenie ścieków z ul. Kolejowej przy wykorzystaniu trzech pompowni ścieków. Wykonawca ma obowiązek zweryfikowania przedstawionych w niniejszym PFU, ilości i lokalizacji przepompowni ścieków, tak aby zminimalizować ilość przepompowni ścieków i tym samym dostosuje odpowiednio długości sieci kanalizacyjnej z podziałem na część tłoczną i grawitacyjną wraz z ich uzbrojeniem.
Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW BAZIE KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŁĄCZNIKI PFU) SĄ ZAMIESZCZONA W  DALSZEJ CZĘŚCI OGŁOSZENIA W SEKCJI ZAŁĄCZNIKI

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin opracowania i złożenia wniosku dla terenów zamkniętych (PKP). o wydanie map do celów projektowych - 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin na przekazania pozwolenia na budowę Zamawiającemu w terminie do 6 miesięcy od uzyskania mapy do celów projektowych. szczególności map obejmujących teren zamknięty PKP.
Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy na wykonywanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej do dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, ale nie dłuższym niż do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

PDFpytania i odpowiedzi do treści siwz.pdf

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 3 usługi projektowania sieci kanalizacji sanitarnej o dług min. 200 m w ramach jednej umowy, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
• Projektant branży sanitarnej – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej,
• Projektant branży elektrycznej – posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• Projektant branży drogowej - posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr. 1)
2. Oświadczenie, iż Wykonawca o nie znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia oraz o braku powiązań z Zamawiającym (zał. nr. 2).
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia odpis z właściwej izby w oraz kopia uprawnień dotyczących projektowania sieci sanitarnych i wodociągowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania).
4. Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 4) co najmniej 3 usług projektowania sieci kanalizacji sanitarnej o dług min. 200 m w ramach jednej umowy, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
cena ofertowa - 80 %
doświadczenie w projektowaniu w okresie ostatnich pięciu lat
3. W kryterium 1 - Cena najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt
4. W kryterium 2 - Doświadczenie w projektowaniu w okresie ostatnich pięciu lat – Sporządzenie 3 dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 200 m w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert- 0pkt
Za każdą dodatkową dokumentację spełniającą w/w warunek Wykonawca otrzyma 5kt, jednak nie więcej niż 20pkt
- 20 %

Wykluczenia

Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: nie dotyczy z uwagi na, iż zamówienia udziela Zamawiający Sektorowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2018
  przez: Bartłomiej Tokarski
 • opublikowano:
  12-09-2018 12:30
  przez: Bartłomiej Tokarski
 • zmodyfikowano:
  11-10-2018 14:09
  przez: Bartłomiej Tokarski
 • podmiot udostępniający:
  Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie
  odwiedzin: 791
Dane adresowe:

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Lubliniecka 3a
NIP: 5761580396 REGON: 366188365

Dane kontaktowe:

tel.: 34 358 24 84
fax: 34 358 24 21
e-mail: biuro@oleskiewodociagi.pl
strona www: oleskiewodociagi.pl