Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17

 

ZP.JRP.271.06.2018                                                                                                                                 Olesno, dnia 05.12.2018r.

 

Zawiadomienie

 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:

  1. Kontrakt 17-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

  1. Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17-postępowanie unieważniono

Uzasadnienie:

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 10 072 213,29 zł netto / 12 388 822,35 zł  brutto

 

W postępowaniu została złożona jedna oferta: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. o.o. ul. Bór 139 42-202 Częstochowa- Lider Konsorcjum oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa- Partner Konsorcjum za cenę. 37 128 000,00 netto zł / 45 667 440,00 brutto zl

Cena jedynej złożonej oferty znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,W związku iż,  zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postępowanie zostało unieważnione.

                                                                                                                                     Zarząd Spółki

                                                                                                                                     Gerard Ligus

Załącznik: PDFZawiadomienie o uniweważnieniu-Oś w Oleśnie.pdf (365,55KB)
 


ZP.JRP.271.06.2018                                                                                                                  Olesno dn, 05.12.2018r

                                                            

 

                                                           Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 05.12.2018r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1230

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.06.2018  pn:

Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj
i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań:

  • Kontrakt 17 – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie;-kwotę 10 072 213,29 zł netto / 12 388 822,35 zł  brutto

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy i cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

1

Konsorcjum Firm:

  1. Przedsiębiorstwo Budownictwa
    i Instalacji ABT Sp. o.o. ul. Bór 139 42-202 Częstochowa- Lider Konsorcjum
  2. ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa- Partner Konsorcjum

37 128 000,00 netto

45 667 440,00 brutto

 

Sporządził:                                                                                                                Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                                    Zarząd Spółki

                                                                                                                                   Gerard Ligus

Załącznik: PDFProtokoł z otwarcia ofert.pdf (284,62KB)
 


Treść ogłoszenia została zmodyfikowana

W dniu 23.11.2018r. w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Zamawiającego została zamieszczona Treść Pytań i odpowiedzi do SIWZ . Szczegółowy opis zmian umieszczony jest w  części pn. ''Pytania i Wyjaśnienia''

Treść ogłoszenia została zmodyfikowana

W dniu 21.11.2018r. w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Zamawiającego została zamieszczona Treść Pytań i odpowiedzi do SIWZ .
Zmianie ulegają :
1.Termin składania ofert na: 05.12.2018r. godz. 12:00.
2. Warunki posiadania wiedzy i doświadczenia (Cz.I SIWZ IDW-pkt 6.2)
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Cz.I SIWZ IDW-pkt 15.2)
4. Terminy realizacji zamówienia dla etapu projektowania (Cz.I SIWZ IDW-pkt 5.1)
5. Zapisy SIWZ wynikające z udzielonych odpowiedzi.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ oraz wiążą Wykonawców.

Treść ogłoszenia została zmodyfikowana

1. Warunki udziału w postępowaniu- Wiedza i Doświadczenie
Zmieniono:
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali zamówienia spełniające następujące warunki:
1) B.1.min. dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, gdzie zakres rzeczowy każdej z robót obejmował m.in. budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków;
2.Warunki udziału w postępowaniu- osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zmieniono:
2) ZESPÓŁ BUDOWLANY
W skład zespołu budowlanego Wykonawcy wchodzą co najmniej:
C.2.1 KIEROWNIK BUDOWY
C.2.1.1 KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY SANITARNEJ
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.
lub
C.2.1.2 KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY BUDOWLANEJ
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ.

C.2.4 KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY SANITARNEJ który musi:
C.2.4.A Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
C.2.4.B Posiadać co najmniej 3letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji KIEROWNIKA ROBÓT / INSPEKTORA NADZORU w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
C.2.4.C Posiadać doświadczenie jako kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w tym min, 1 inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 .
lub
C.2.4 KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY BUDOWLANEJ, który musi :
C.2.4.A Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
C.2.4.B Posiadać doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji KIEROWNIKA ROBÓT /
INSPEKTORA NADZORU w specjalności konstrukcyjno -budowlanej co najmniej 3letnie
licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. C.2.4.A).
C.2.4.C Posiadać doświadczenie jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanej obiektów
kubaturowych w tym na min 1 inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji
oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej
Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000
UWAGA
• JEŚLI WYKONAWCA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY WYZNACZY OSOBĘ Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. TO KIEROWNIKIEM ROBÓT MUSI BYĆ OSOBA Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYMI
• JEŚLI WYKONAWCA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY WYZNACZY OSOBĘ Z UPRAWNIENIAMI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYMI, TO KIEROWNIKIEM ROBÓT MUSI BYĆ OSOBA Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.
http://bip.oleskiewodociagi.pl
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: OŚWIADCZENIE, KTÓRE STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Termin składania ofert

do dnia 05-12-2018

Numer ogłoszenia

1146187

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28.11.2018, do godziny: 12.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie:
Roboty budowlane i projektowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC – kontrakt 17
Nie otwierać przed dniem: [28.11.2018 godz. 12.30]
4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlano-montażowe i projektowanie dla kontraktu 17 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” który jest realizowany w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie całości przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędnymi wyburzeniami ist. obiektów a także doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów dot.
- wyposażenie dyspozytorni w sprzęt – nowa stacja komputerowa do celów wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi i nowa stacja komputerowa do celów monitoringu terenu,
- wyposażenie laboratorium w sprzęt laboratoryjny i meble,
- wyposażenie części socjalnej oczyszczalni w meble,
- rozbiórki obiektów istniejących przy ul. Mostowej – obiekty wraz z ich wyposażeniem: punkt zlewny i budynek krat,
- budowy nowych obiektów przy ul. Mostowej – obiekty wraz z wyposażeniem: budynek krat i magazyn wapna chlorowanego,
- modernizacji obiektów istniejących przy ul. Mostowej – pompownia ścieków I°,
- rozbiórki obiektów istniejących przy ul. Stobrówki – obiekty wraz z ich wyposażeniem: piaskowniki, złoża biologiczne, komora rozdziału, pompownia recyrkulatu, hala filtrów,
- budowy nowego obiektu przy ul. Stobrówki w ramach dwóch ciągów technologicznych, do których należy: blok biologicznego oczyszczania ścieków,
- modernizacji obiektów istniejących przy ul. Stobrówki w ramach dwóch ciągów technologicznych, do których należą: osadniki wtórne oraz komory zagęszczania i stabilizacji tlenowej osadów,
- modernizacji / rozbudowy pozostałych obiektów istniejących przy ul. Stobrówki: pompownia recyrkulacyjna osadów; przepompownia odcieków, hydrofornia, poletka osadowe, budynek laboratorium, budynek kotłowni, system monitoringu wizyjnego oczyszczalni ścieków, drogi wewnętrzne i droga dojazdowa, ogrodzenie terenu oczyszczalni, zieleń,
- budowy pozostałych nowych obiektów przy ul. Stobrówki: stacja mechanicznego podczyszczania ścieków (budynek, sitopiaskownik, stacja dawkowania koagulantu), punkt zlewny ścieków dowożonych, stacja dmuchaw, stacji odwadniania i higienizacji osadu, wiata wraz z placem składowania osadu, sieci międzyobiektowe, roboty elektryczne i AKPiA, w tym , ferma fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna,
- budowa nowego rurociągu tłocznego ścieków z pompowni centralnej przy ul. Mostowej do oczyszczalni ścieków wraz z instalacją sterującą i światłowodami,
- przeprowadzenie rozruchu i szkolenia personelu Zamawiającego.
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych decyzji koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji.

UWAGA:
Demontaż istniejących i budowa nowych stacji transformatorowych nie należy do zakresu Zadania, Wykonawca zrealizuje tylko zestaw złączowo-pomiarowy przy stacji transformatorowej zasilania podstawowego i rezerwowego.
Ponadto Opłaty administracyjne związane z niezbędną wycinką drzew i krzewów pokrywa Zamawiający.
Inwestycja będzie realizowane w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”.
Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, należy to uwzględnić w harmonogramie robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Tomie III SIWZ.
Projektowanie i budowa będą realizowane zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 z erratą- SIDIR (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r) – nazywane dalej warunkami FIDIC – żółty FIDIC.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Zadanie obejmuje zaprojektowanie całości przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlano-montażowych rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędnymi wyburzeniami ist. obiektów a także doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów dot.
-wyposażenie dyspozytorni w sprzęt – nowa stacja komputerowa do celów wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi i nowa stacja komputerowa do celów monitoringu terenu,
-wyposażenie laboratorium w sprzęt laboratoryjny i meble,
-wyposażenie części socjalnej oczyszczalni w meble,
-rozbiórki obiektów istniejących przy ul. Mostowej – obiekty wraz z ich wyposażeniem: punkt zlewny i budynek krat,
-budowy nowych obiektów przy ul. Mostowej – obiekty wraz z wyposażeniem: budynek krat i magazyn wapna chlorowanego,
-modernizacji obiektów istniejących przy ul. Mostowej – pompownia ścieków I°,
-rozbiórki obiektów istniejących przy ul. Stobrówki – obiekty wraz z ich wyposażeniem: piaskowniki, złoża biologiczne, komora rozdziału, pompownia recyrkulatu, hala filtrów,
-budowy nowego obiektu przy ul. Stobrówki w ramach dwóch ciągów technologicznych, do których należy: blok biologicznego oczyszczania ścieków,
-modernizacji obiektów istniejących przy ul. Stobrówki w ramach dwóch ciągów technologicznych, do których należą: osadniki wtórne oraz komory zagęszczania i stabilizacji tlenowej osadów,
-modernizacji / rozbudowy pozostałych obiektów istniejących przy ul. Stobrówki: pompownia recyrkulacyjna osadów; przepompownia odcieków, hydrofornia, poletka osadowe, budynek laboratorium, budynek kotłowni, system monitoringu wizyjnego oczyszczalni ścieków, drogi wewnętrzne i droga dojazdowa, ogrodzenie terenu oczyszczalni, zieleń,
-budowy pozostałych nowych obiektów przy ul. Stobrówki: stacja mechanicznego podczyszczania ścieków (budynek, sitopiaskownik, stacja dawkowania koagulantu), punkt zlewny ścieków dowożonych, stacja dmuchaw, stacji odwadniania i higienizacji osadu, wiata wraz z placem składowania osadu, sieci międzyobiektowe, roboty elektryczne i AKPiA, w tym , ferma fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna,
-budowa nowego rurociągu tłocznego ścieków z pompowni centralnej przy ul. Mostowej do oczyszczalni ścieków wraz z instalacją sterującą i światłowodami,
-przeprowadzenie rozruchu i szkolenia personelu Zamawiającego.
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych decyzji koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji.
UWAGA:
Demontaż istniejących i budowa nowych stacji transformatorowych nie należy do zakresu Zadania, Wykonawca zrealizuje tylko zestaw złączowo-pomiarowy przy stacji transformatorowej zasilania podstawowego i rezerwowego.
Ponadto Opłaty administracyjne związane z niezbędną wycinką drzew i krzewów pokrywa Zamawiający.
Inwestycja będzie realizowane w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”.
Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, należy to uwzględnić w harmonogramie robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Tomie III SIWZ.
Projektowanie i budowa będą realizowane zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 z erratą- SIDIR (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r) – nazywane dalej warunkami FIDIC – żółty FIDIC.
W postępowaniu przyjęto „odwróconą kolejność oceny ofert" tzw. „PROCEDURA ODWRÓCONA”. Szczegóły badania i oceny ofert zostały określone w dziale 7.2 IDW.

Kod CPV

45252127-4

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232150-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45233140-2 Roboty drogowe
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45262700-8 Przebudowa budynków
Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Projektowanie
- Koncepcja programowo-przestrzenna - w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania Kontraktu
- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę - w terminie maks. do 6 miesięcy od podpisania Kontraktu
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej - w terminie maks. do 8 miesięcy od podpisania Kontraktu

Termin realizacji zamówienia rozumiany jako zakończenie robót budowlanych wyznacza się na 22 MIESIĄCE od podpisania kontraktu FIDIC. Jest to dzień w którym Inżynier Kontraktu uzna roboty budowlane za zakończone, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót.
Procedura zgłaszania wad będzie obejmowała okres 12 miesięcy od zakończenia robót budowlanych, co zostanie potwierdzone wystawieniem Świadectwa Wykonania.
Orientacyjny czas zakończenia robót budowlanych nastąpi do 31.10.2020 r. Zamawiający dopuszcza wydłużenie podanego terminu w sytuacji pojawienia się okoliczności niezależnych od Wykonawcy np. wydłużająca się procedura wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę czy problemów technologicznych związanych z pracą na czynnym obiekcie, co zostało przewidziane w zmianach do umowy (w TOM II KONTRAKT FIDIC - warunki szczególne).
Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych decyzji koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji – do 15.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali zamówienia spełniające następujące warunki:
1) B.1.min. dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 o wartości robót min 10 mln zł brutto każda robota, gdzie zakres rzeczowy każdej z robót obejmował m.in. budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków;
2) B.2. min. dwa zamówienia na usługi których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlane i wykonawcze budowy, rozbudowy przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 każda usługa, z podwyższonym usuwaniem biogenów, dla której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powinna obejmować co najmniej branże: technologia oczyszczania ścieków, sieci i instalacje sanitarne, sieci i instalacje elektryczne wraz z automatyką.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: OŚWIADCZENIE, KTÓRE STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie wykwalifikowanym Personelem technicznym [Potencjał Kadrowy Wykonawcy ] obejmuje dwa poniższe zespoły ekspertów:
1) ZESPÓŁ PROJEKTOWY
W skład zespołu projektowego Wykonawcy wchodzą co najmniej:
C.1.1 GŁÓWNY PROJEKTANT (branża sanitarna) POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA PROJEKTOWE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
C.1.2. PROJEKTANT 2 (branża budowlana). POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA PROJEKTOWE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
C.1.3. PROJEKTANT 3 (branża elektryczna). POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA PROJEKTOWE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
C.1.4. PROJEKTANT 4 (branża drogowa). POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA PROJEKTOWE W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ
C.1.5. AUTOMATYK. POSIADAJĄCY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWEGO W WYKONYWANIU PROJEKTÓW Z ZAKRESU AUTOMATYKI I SYSTEMÓW STEROWANIA PRZY PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ
2) ZESPÓŁ BUDOWLANY
W skład zespołu budowlanego Wykonawcy wchodzą co najmniej:
C.2.1 KIEROWNIK BUDOWY POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
C.2.2. KIEROWNIK ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
C.2.3. KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
C.2.4. KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY BUDOWLANEJ POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
C.2.5. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY POSIADAJĄCY WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU KONTRAKTAMI BUDOWLANYMI
2. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych członków ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
Wymagani Projektanci muszą posiadać określoną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne w procesie projektowania oraz do pełnienia nadzoru autorskiego robót budowlanych.
Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACYJNE ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE PEŁNA TREŚĆ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA W/W OSÓB ZAWARTA JEST W ZAPISACH IDW, STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: OŚWIADCZENIE, KTÓRE STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W postępowaniu dopuszczono etapowe rozliczanie inwestycji, dlatego Zamawiający zmniejsza niezbędne wymagania ekonomiczno - finansowe, lecz jednocześnie uwzględnia ryzyka związane z ewentualnym opóźnianiem procedury rozliczeń finansowych związanej z przyjęciem warunków kontraktowych FIDIC. W efekcie, ustala się odpowiednio niższe wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1) Zamawiający uznaje za wystarczające następujące warunki odnoszące się do zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawcy Robót Budowlanych i Projektowania
1. D.1. Aby zachować odpowiednią płynność finansową w trakcie realizacji umowy Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową do wysokości min. 2.000.000,00 zł (warunek zdolności finansowej);
2. D.2. Być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: OŚWIADCZENIE, KTÓRE STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz Ofertowy.
2. Załącznik do oferty.
3. Wykaz cen.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
6. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
7. Wykaz urządzeń.
Załączniki 1-7 Wykonawca składa wraz z ofertą.
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 8 Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert .
9. Wykaz usług i robót budowlanych.
10. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
11. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Załączniki 9-11 Wykonawca dostarcza na wezwanie Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
1. Cena - 80 %
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 10 %
3. Serwis - 10 %
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podane przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według
następującego wzoru
gdzie:
Cena= Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100,
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dokonana będzie na podstawie Oferty w której wykonawca przedstawi:
1. A. doświadczenie Kierownika Budowy.
Punktacja P (DA):
a) 0 pkt - spełnienie wymagań, o których mowa w rozdziale 6.3 pkt. C.2.1.C – za doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy przy 2 zakończonych inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego
b) Po 1 punkcie - za doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy na każdej następnej zakończonej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego.
Wykonawca za doświadczenie Kierownika Budowy może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
2. B. doświadczenie Głównego Projektanta.
Punktacja P (DB):
a) 0 pkt - spełnienie wymagań, o których mowa w rozdziale 6.3 pkt. C.1.1.C – za doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta w opracowaniu 1 projektu budowlano- wykonawczego dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków
b) Po 1 punkcie - za doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta w opracowaniu każdego następnego projektu budowlano- wykonawczego dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków.
Wykonawca za doświadczenie Głównego Projektanta może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Ostateczna ocena punktowa w kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – P(D)
Pi2(D) = Pi2 (DA) + Pi2 (DB)
gdzie:
Pi2(D) ilość punktów za kryterium „doświadczenie” jakie otrzyma oferta "i" (maksymalnie 10 pkt.)
Pi2 (DA) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za doświadczenie Kierownika Budowy (nie więcej niż 5pkt)
Pi2 (DB) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za doświadczenie Głównego Projektanta (nie więcej niż 5 pkt)
„Serwis” dokonana będzie na podstawie Oferty w której wykonawca zadeklaruje warunki świadczenia serwisu, w tym kryterium Wykonawca może otrzymać następującą ilość punktów:
0 pkt - długość czasu serwisu w jakim zostaną naprawione usterki przystąpienie do usuwania wady w ciągu 2 dni – usunięcie wady do 21 dni (minimalne wymagania Zamawiającego)
5 pkt - długość czasu serwisu w jakim zostaną naprawione usterki przystąpienie do usuwania wady w ciągu 2 dni – usunięcie wady do 14 dni (minimalne wymagania Zamawiającego)
10 pkt - długość czasu serwisu w jakim zostaną naprawione usterki przystąpienie do usuwania wady w ciągu 2 dni – usunięcie wady do 7 dni (minimalne wymagania Zamawiającego)
Wykonawca za kryterium „Serwis” może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Warunek W.12 - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Warunek W.13 - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Warunek W.14 - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
4) Warunek W.15 - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Warunek W.16 - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Warunek W.17 - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Warunek W.18 - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Warunek W.19 - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Warunek W.20 - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Warunek W.21 - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
11) Warunek W.22 - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Warunek W.23 - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć Załącznik 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Dokument będzie składany przez wszystkich wykonawców na etapie składania ofert.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku nie podlegania wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana na zasadzie spełnia / nie spełnia