Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZP.JRP.271.07.2018                                                                                                                        Olesno, dnia  19.12.2018r.

 

 

Zawiadomienie

 

o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:

 

Kontrakt nr. 4- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie

 

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

  1. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie”- wybrano następującą ofertę:

Oferta nr. 3

,,POLINSTAL” Sp. z o.o.,   ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

Cena Brutto-   1 344 587,88 zł.

Gwarancja jakości- 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w zapytaniu ofertowym.

  1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postepowaniu złożono 3 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł] /liczba punktów

Gwarancja jakości [mies.] /liczba punktów

Suma punktów

1

,,WODGAZ”  Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna, ul. Partyzancka 54a, 45-802 Opole

2 665 007,79 / 45,41

60 / 10

55,41

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe ,,KURPET”-Rafał Kurpet, ul. Wołczyńska 34d Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork 

1 932 187,31 / 62,63

60 /10

72,63

3

,,POLINSTAL” Sp. z o.o.,   ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

1 344 587,88 / 90

60 /10

100

 

                                                                                                                                   Zarząd spółki

                                                                                                                                    Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFZawiadomienie ul. Kluczborska.pdf (380,84KB)
 


ZP.JRP.271.07.2018                                                                                  Olesno dn, 07.12.2018r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 06.12.2018r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.07.2018  pn:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań:

  • Kontrakt 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie;-kwotę 1 093 365,55 zł netto /1 344 839,63zł  brutto

Złożono 3 oferty (nazwa wykonawcy, cena oraz gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja (miesiące)

1

,,WODGAZ”  Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna, ul. Partyzancka 54a, 45-802 Opole

2 166 673,00 netto

2 665 007,79 brutto

60

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe ,,KURPET”-Rafał Kurpet, ul. Wołczyńska 34d Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork

1 570 884,00 netto

1 932 187,31 brutto

60

3

,,POLINSTAL” Sp. z o.o.,ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

1 093 160,88 netto

1 344 587,88 brutto

60

Sporządził:                                                                                                                Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                                   Zarząd Spółki

                                                                                                                                Gerard Ligus

Załącznik:PDFProtokoł z otwarcia ofert-ul. Kluczborska.pdf (283,36KB)
 Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2018

Numer ogłoszenia

1148584

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 06.12.2018, do godziny: 13.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie: Kontrakt 4 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie” Nie otwierać przed dniem: [06.12.2018 r. godz. 13.30]
4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następującego zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul . Kluczborskiej w Oleśnie” , w tym szczególności należy wykonać:

-sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr. 200 mm w wykopach otwartych długości 126,00 m,
-sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kamionkowych śr.200 w wykopach otwartych długości 402,00m,
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr. 160 mm długości 21,00m,
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kamionkowych w przewiertach o śr.200 mm długości 167,00m,
-sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kamionkowych w przewiertach o śr. 150 mm długości 100,00m,
-sieć przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE śr. 90mm w wykopach otwartych długości 89,00m
-sieć przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE śr.90 w przewiertach długości 135,0 m
- przewody wodociągowe z rur PE śr. 32mm – 27,1 m
- studnie kanalizacyjne: betonowe śr. 1200mm z włazem D400 - 7kpl, betonowe śr. 1000 -16, PVC śr.425mm - 12 kpl,
- studnie rozprężne betonowe – 2 kpl,
- przepompownia ścieków P1 i P2 - zbiornik z polimerobetonu wraz z monitoringiem pracy przepompowni – 2 kpl
- komory zasuw betonowe D1500 –1kpl.
- studzienka z wodomierzem na przyłączu wody do przepompowni P1 i P2 – 2 kpl.
Uwagi:

1. Zamawiający we własnym zakresie uzyska warunki i podpisze umowę przyłączeniową do przepompowni P-1 i P-2 z TAURON Dystrybucja.
2. Dokumentacja już po ogłoszeniu przetargu będzie podlegała zmianie w zakresie lokalizacji Przepompowni P-1 w związku z czym nastąpi zmiana pozwolenia na budowę.
Przepompownia sieciowa ścieków P-1 po zmianie lokalizacji będzie w całości znajdować się na działce Gminy Olesno . Zamawiający uwzględnił w przedmiarze robót ww. zmianę
lokalizacji przepompowni. Przewiduje się uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę do dnia 31.12.2018r
 

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:
-sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr. 200 mm w wykopach otwartych długości 126,00 m,
-sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kamionkowych śr.200 w wykopach otwartych długości 402,00m,
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC śr. 160 mm długości 21,00m,
- sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kamionkowych w przewiertach o śr.200 mm długości 167,00m,
-sieć przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kamionkowych w przewiertach o śr. 150 mm długości 100,00m,
-sieć przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE śr. 90mm w wykopach otwartych długości 89,00m
-sieć przewodów kanalizacyjnych tłocznych z rur PE śr.90 w przewiertach długości 135,0 m
- przewody wodociągowe z rur PE śr. 32mm – 27,1 m
- studnie kanalizacyjne: betonowe śr. 1200mm z włazem D400 - 7kpl, betonowe śr. 1000 -16, PVC śr.425mm - 12 kpl,
- studnie rozprężne betonowe – 2 kpl,
- przepompownia ścieków P1 i P2 - zbiornik z polimerobetonu wraz z monitoringiem pracy przepompowni – 2 kpl
- komory zasuw betonowe D1500 –1kpl.
- studzienka z wodomierzem na przyłączu wody do przepompowni P1 i P2 – 2 kpl.

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania: do 31.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 500 m w ramach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane w tym co najmniej 100 m sieci wykonanych metodą bezwykopową z rurociągów kamionkowych .

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

• Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

Ww. osoba musi posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 300.000 PLN

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
cena - 90 %
gwarancja jakości - 10 %
3. W kryterium 1 - CENA najwyższą liczbę punktów (90 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 90 pkt.
4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - najwyższą liczbę punktów (pkt) 10 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 10 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: nie dotyczy z uwagi na, iż zamówienia udziela Zamawiający Sektorowy w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia