Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno

 

ZP.JRP.271.01.2018                                                                                                                         Olesno, dnia 19.03.2019r.

 

 

Zawiadomienie

 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie: ,,Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno

 

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

  1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno” wybrano następującą ofertę:-postępowanie unieważniono

Uzasadnienie:

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 615 284,55 zł netto / 756 800,00 zł  brutto  

W postępowaniu zostały złożone cztery  oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Gwarancja jakości [mies.]

1

Terkan Sp. z o.o. Sp. k. ul. Trakt 31
87-140 Chełmża

833 209,07

60

2

P.P.H.U. ,,AKWA” J. Biskup, S. Owczarek sp. j, ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze

1 054 703,48

60

3

  1. Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów- Lider Konsorcjum 
  2. INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów-Członek Konsorcjum

1 030 979,85

60

4

UNIMARK Spółka z o.o. ul. Niwy 38,   34-100 Wadowice

851 818,05

60

Cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
W związku iż,  Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postępowanie zgodnie z zapisami Cz. I SIWZ-IDW ust. 31 postępowanie zostało unieważnione.

 

Załącznik:PDFZawiadomienie Renowacja.pdf (412,92KB)
 

 

ZP.JRP.271.01.2019                                                                                                           Olesno dn, 08.03.2018r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 07.03.2019r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.01.2019  pn:

 

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań:

  • Kontrakt 16– Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno;-kwotę
    615 284,55 zł netto / 756 800,00 zł  brutto   

Złożono 4 oferty (nazwa wykonawcy, cena oraz gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja [miesiące]

1

Terkan Sp. z o.o. Sp. k. ul. Trakt 31
87-140 Chełmża

677 405,75 zł netto

833 209,07 zł brutto

60

2

P.P.H.U. ,,AKWA” J. Biskup, S. Owczarek sp. j, ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze

857 482,50 zł netto

1 054 703,48 zł brutto

60

3

  1. Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów- Lider Konsorcjum 
  2. INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów-Członek Konsorcjum

838 195,00zł netto

1 030 979,85zł brutto

 

60

4

UNIMARK Spółka z o.o. ul. Niwy 38,   34-100 Wadowice

692 535,00 zł netto

851 818,05 zł brutto

60

Sporządził:                                                                                                                                Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                   Zarząd Spólki

                                                                                                                                              Gerard Ligus

Załącznik:PDFProtokoł z otwaria ofert..pdf (334,38KB)
 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

07-03-2019

Numer ogłoszenia

1167473

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie:
Oferta przetargowa na : Zadanie 16 - Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno
Nie otwierać przed dniem: [07.03.2019r. godz. 13.30]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno, województwo opolskie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej koniecznej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (łącznie z uzyskaniem koniecznych pozwoleń, uzgodnień, porozumień itp.) oraz modernizacji bezwykopowej ww. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca w odniesieniu do odcinków znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej dokona na etapie projektowania oraz w trakcie realizacji robót uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Ze względów technicznych film z kamerowania oraz dokumentację fotograficzną udostępniono pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/18Ofse_ixAKPv4UekVB4CaB_cmVKN7nY8?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno, województwo opolskie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej koniecznej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (łącznie z uzyskaniem koniecznych pozwoleń, uzgodnień, porozumień itp.) oraz modernizacji bezwykopowej ww. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca w odniesieniu do odcinków znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej dokona na etapie projektowania oraz w trakcie realizacji robót uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Kod CPV

45232400-6

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71300000-1 Usługi inżynieryjne
Klasa:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria:
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia 30.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na modernizacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o długości nie mniejszej niż 600 m w ramach jednej umowy na roboty budowlane.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
+Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na modernizacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o długości nie mniejszej niż 600 m.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200.000 PLN

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
CENA -80%
GWARANCJA JAKOŚCI 20%
3. W kryterium 1 - CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.
4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - najwyższą liczbę punktów (pkt) 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 20 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Odrzuceniu podlegają̨ oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające treści zapytania ofertowego;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00