Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

 

ZP.JRP.271.02.2019                                                                                                  Olesno dn. 06.05.2019r.

 

SPROSTOWANIE

 DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, informuje iż w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania o udzielenie zamówienia
nr. ZP.JRP.271.02.2019 pn. ,,Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego”  zamieszczono błędną informację  o punktacji oferty
nr. 1 firmy EKO-TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno. W wyniku omyłki pisarskiej Zamawiający podał błędną  punktację w kryterium oceny- Doświadczenie w projektowaniu w okresie siedmiu lat- doświadczenie Głównego Projektanta w wysokości 20pkt.

Zamawiający  dokonuje poprawek w kolumnie nr 3. 5 i 6  zmieniając wartości w kolumnie 3: z  liczby 6 na liczbę 5, w kolumnie nr 5: z wartości liczby 20  na liczbę 15  co powoduje iż łączna liczba punktów dla oferty nr .1 EKO-TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno wynosi nie  100 pkt a 95 pkt.( kol. nr 6)

            Powyższa poprawka nie powoduje zmian w wyborze najkorzystniejszej oferty, tj firmy EKO-TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno,  która uzyskała największą liczbę punktów, jest ofertą kompletną pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w zapytaniu ofertowym.

Tabela punktacji ofert po dokonaniu poprawki:

Lp.

Nazwa oferenta

Łączna cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów w kryterium ,,Cena"

Liczba punktów z kryterium ,, Doświadczenie w projektowaniu w okresie siedmiu lat- doświadczenie Głównego Projektanta

Łączna liczba punktów

Wykazanie doświadczenie Głównego Projektanta
[ilość projektów]

1

EKO-TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno

          269 370,00

80

15

95

5

2

ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

Oferta odrzucona – Cz. I SIWZ-IDW Rozdz. XV.  pkt. 5 -Odrzucenie oferty

3

A.GRUNDLAND Andrzej Grundland ul. Czerniakowska 28A/

533 372,28

40,40

20

60,4

6

4

Biuro projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o.,ul. H. Sienkiewicza  10 , 44-101 Gliwice

532 440,00

40,47

20

60,47

6

5

NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa

568 260,00

37,92

20

57,92

6

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

Załącznik:PDFSprostowanie -zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (429,27KB)
 


ZP.JRP.271.02.2019                                                                                           Olesno, dnia 29.04.2019r.

 

Zawiadomienie

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:

  1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”         

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

  1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego- wybrano następującą ofertę:

Oferta nr. 1

EKO-TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno

Łączna cena netto/brutto:  219 000,00zł / 269 370,00 zł netto/brutto

Doświadczenie w projektowaniu w okresie siedmiu lat- doświadczenie Głównego Projektanta- 6 projektów

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w zapytaniu ofertowym

 

W postępowaniu zostały złożone 5 ofert:

Oferta nr. 2-ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź-  została odrzucona

Lp.

Nazwa oferenta

Łączna cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów w kryterium ,,Cena"

Liczba punktów z kryterium ,, Doświadczenie w projektowaniu w okresie siedmiu lat- doświadczenie Głównego Projektanta

Łączna liczba punktów

Wykazanie doświadczenie Głownego Projektanta
[ilość projektów]

1

EKO-TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno

          269 370,00

80

20

100

6

2

ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

Oferta odrzucona – Cz. I SIWZ-IDW Rozdz. XV.  pkt. 5 -Odrzucenie oferty

3

A.GRUNDLAND Andrzej Grundland ul. Czerniakowska 28A/

533 372,28

40,40

20

60,4

6

4

Biuro projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o.,ul. H. Sienkiewicza  10 , 44-101 Gliwice

532 440,00

40,47

20

60,47

6

5

NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa

568 260,00

37,92

20

57,92

6

Zatwierdził:

Zarząd Spółki

Gerard Ligus


Załącznik: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,.pdf (484,62KB)
 


ZP.JRP.271.02.2019                                                                                                 Olesno dn, 03.04.2018r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 02.04.2019r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.02.2019  pn:

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego; -kwotę  369 544,35zł netto  / 454 539,55 zł brutto

Złożono  5 ofert (nazwa wykonawcy, cena łączna oferty)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Łączna cena ofertowa netto/ brutto

1

EKO-TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno

219 000,00 zł

          269 370,00 zł

2

ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

154 000,00 zł

189 420,00 zł

3

A.GRUNDLAND Andrzej Grundland ul. Czerniakowska 28A/7, 00-717 Warszawa

433 636,00 zł

533 372,28 zł

4

Biuro projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o.,
ul. H. Sienkiewicza  10 , 44-101 Gliwice

432 878,05 zł

532 440,00 zł

5

NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa

462 000,00zł

568 260,00 zł

 

 

Sporządził:                                                                                                                Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                               Zarząd Spółki

                                                                                                                              Gerard Ligus
 

Treść ogłoszenia została zmodyfikowana

W dniu 26.03.2018r. w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności została zamieszczona Treść Pytań i odpowiedzi do SIWZ . Zmianie ulegają:
1.Dodano załącznik nr 5-wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.

 

W dniu 22.03.2018r. w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności została zamieszczona Treść Pytań i odpowiedzi do SIWZ . Zmianie ulegają:
1.Harmonogram realizacji zamówienia/ Termin wykonania zamówienia (CZ. I SIWZ-IDW- Roz. III)

 

W dniu 21.03.2018r. w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności została zamieszczona Treść Pytań i odpowiedzi do SIWZ .

Zmianie ulegają :
1. termin składania ofert: do dnia 02.04.2019 godz. 13:00

 

W dniu 19.03.2018r. w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności została zamieszczona Treść Pytań i odpowiedzi do SIWZ .

Zmianie ulegają :
1.Harmonogram realizacji zamówienia/  Termin wykonania zamówienia (CZ. I SIWZ-IDW- Roz. III)
2. Warunki udziału w postępowaniu  (CZ. I SIWZ-IDW- Roz. VI)
3. CZ.II SIWZ- Projekt umowy
Szczegółowy opis zmian umieszczony jest w części pn. ''Pytania i Wyjaśnienia''

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-03-2019

Termin składania ofert

02-04-2019

Numer ogłoszenia

1170729

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.03.2019
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Nie otwierać przed dniem: 26.03.2019 godz.13:30
4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach Projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego „ Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0305/17-00.

Wykonawca w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Suplement do PFU dla tej inwestycji, zaprojektuje w szczególności :
- Zadanie obejmuje zaprojektowanie całości przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędnymi wyburzeniami ist. obiektów a także doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów dot.
- Budowę 2-ch odcinków nowego rurociągu tłocznego ścieków tzw. bay-passów
o dł. łącznej ok 700 m wpiętych do istniejącego rurociągu tłocznego z centralnej przepompowni przy ul. Mostowej do oczyszczalni ścieków w miejscach wskazanych w planie poglądowym

Wykonawca przygotuje dokumentację projektową tak, aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę odrębnie dla rozbudowy i modernizacji OŚ na ul. Stobrówki oraz ul. Mostowej oraz odrębnie dla budowy rurociągu tłocznego tzw. bay-passów wpiętych do rurociągu łączącego pompownię ścieków przy ul. Mostowej z oczyszczalnią przy ul. Stobrówki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Tomie III SIWZ.

Ze względów technicznych oraz ograniczeń co, do wielkości załączników- Cz. III-SIWZ- OPZ został zamieszczony pod niniejszym linkiem: https://drive.google.com/open?id=1gIfC_buEndqnQrKGhGkO5RI_BwJuWK5j
 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Zakres robót objętych niniejszym Zamówieniem obejmujezaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z dwustopniowym oczyszczaniem mechaniczno-biologicznym i przeróbką osadu , pompowni ścieków przy u.Mostowej w Oleśnie i budowę odcinków nowego rurociągu tłocznego ścieków tz. bay-
passów wpiętych do rurociągu łączącego pompownię ścieków przy ul. Mostowej z oczyszczalnią przy ul.
Stobrówki w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie". Przepustowość
oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie powinna wynosić : Qśrd = 2500 m3/d Qmaxd = 5500 m3/d, RLM =17
916 MR ze względu ma BZT 5. Ilość oczyszczanych ścieków po przebudowie nie ulegnie zmianie Przy
realizacji robót należy przewidzieć ciągłą pracę istniejącej oczyszczalni, tzn.: ścieki powinny być
oczyszczane bez przerw technologicznych w czasie realizacji inwestycji. Skład ścieków będzie zgodny z
obowiązującymi przepisami tj, Rozporządzeniem Ministra z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800 z póżn. zm.).

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
• 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
• 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
• 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
• 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
• 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
• 71248000- 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Dla obiektu oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki i centralnej przepompowni ścieków przy ul. Mostowej.
- Koncepcja programowo-przestrzenna- w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania kontraktu
- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę-w terminie maks. do 7 miesięcy od podpisania kontraktu.
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej-w terminie maks. do 8 miesięcy od podpisania Kontraktu.
2. Dla odcinków rurociągu tłocznego o łączonej dług. ok. 700m
- Koncepcja programowo- przestrzenna- w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania kontraktu.
- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę-w terminie maks. do 8 miesięcy od podpisania kontraktu.
- Opracowanie dokumentacji Wykonawczej-w terminie maks. do 10miesięcy od podpisania Kontraktu
Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy na wykonywanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej do dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, ale nie dłuższym niż do dnia 31.12.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Oferenci, który wykaże, iż w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał zamówienia spełniające następujące warunki:

- min. dwa zamówienia na usługi których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlane i wykonawcze budowy, rozbudowy przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości co najmniej
Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 każda usługa, z podwyższonym usuwaniem biogenów, dla której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powinna obejmować co najmniej branże: technologia oczyszczania ścieków, sieci i instalacje sanitarne, sieci i instalacje elektryczne wraz z automatyką.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Główny projektant (branża sanitarna)
- posiadający uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- posiadający co najmniej 7 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień jako projektant obiektów inżynieryjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
- posiadający doświadczenie iż w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert w opracowaniu min 2-óch projektów budowlano- wykonawczych dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków.

2. Projektant 2 (branża budowlana)
- posiadający uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- posiadający doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej 3 lata licząc od dnia uzyskania uprawnień
- posiadający doświadczenie w opracowaniu min 1 projektu budowlano wykonawczego w zakresie specjalności konstrukcyjno- budowlanej dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000.

3. Projektant 3 (branża elektryczna)
- posiadający uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych
- posiadający doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności elektrycznej co naj-mniej 3 lata licząc od dnia uzyskania uprawnień,
- posiadający doświadczenie w opracowaniu min 1 projektu budowlano-wykonawczego (branża elektryczna) dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000 C
4. Projektant 4 (branża drogowa)
- posiadający uprawnienia projektowe w specjalności drogowej
- posiadający doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności drogowej co najmniej 3 lata licząc od dnia uzyskania uprawnień.
5. Automatyk
- posiadający wykształcenie techniczne,
- posiadający doświadczenie zawodowego w wykonywaniu projektów z zakresu automatyki i systemów sterowania przy projektach infrastrukturalnych związanych z gospodarką wodno-ściekową,
- posiadający doświadczenie w opracowaniu min 1 projektu automatyki i systemów sterowania dla oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy nie są w stanie likwidacji lub nie ogłosili upadłości oraz nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne .
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Oferenci którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr. 1)
2. Oświadczenie, iż Wykonawca o nie znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia oraz o braku powiązań z Zamawiającym (zał. nr. 2).
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia odpis z właściwej izby w oraz kopia uprawnień dotyczących projektowania sieci sanitarnych i wodociągowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania).
4. Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 4) wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena - 80%
Doświadczenie w projektowaniu w okresie ostatnich siedmiu lat – doświadczenie Głównego Projektanta- 20%
3. W kryterium 1 - Cena najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt
4. W kryterium 2 - Doświadczenie w projektowaniu w okresie ostatnich siedmiu lat – doświadczenie Głównego Projektanta
- 0 pkt - spełnienie wymagań, o których mowa w rozdziale VI ppkt 1.1 – za doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta w opracowaniu 2-óch projektów
budowlano- wykonawczych dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków
- po 5 punktów - za doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta w opracowaniu każdego następnego projektu budowlano- wykonawczego dla zrealizowanej inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1000 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków.
Wykonawca za doświadczenie Głównego Projektanta może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI zapytania ofertowego.
Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale VII zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.
Odrzuceniu podlegają̨ oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające treści zapytania ofertowego;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00