Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno-powtórzone postępowanie

 

ZP.JRP.271.01bis.2019                                                                                                          Olesno, dnia 15.04.2019r.

 

 

Zawiadomienie

 

o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:

 

,,Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno,,

 

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

  1. ,,Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno’’ wybrano następującą ofertę

Oferta nr. 4

UNIMARK Spółka z o.o. ul. Niwy 38,   34-100 Wadowice

Cena netto/brutto: 649 225,75 zł netto/ 798 547,67 zł brutto

Gwarancja jakości: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w zapytaniu ofertowym

 

  1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postepowaniu złożono 4 oferty.

Oferta nr 1- odrzucona, z uwagi na brak wycenionego przedmiaru robót

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Liczba punktów za kryterium,, Doświadczenie w projektowaniu w okresie ostatnich pięciu lat”

Suma punktów

Gwarancja Jakości [mies.]

1

Eurotrex Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 1A Biskupice, 42-256 Olsztyn

1 142 687,22

Oferta odrzucona, brak wycenionego przedmiaru robót  (Rozdział 15,, Opis przygotowania oferty”  pkt. 3. Zawartość oferty

60

2

  1. Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów- Lider Konsorcjum 
  2. INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów-Członek Konsorcjum

802 362,83

79,62

20

99,62

60

3

ON SERVICE Sp. z o.o ul. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebnica

999 461,10

63,91

20

83,91

60

4

UNIMARK Spółka z o.o. ul. Niwy 38,   34-100 Wadowice

798 547,67

80

20

100

60

Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 1- ,, Eurotrex Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 1A Biskupice, 42-256 Olsztyn

W rozdziale 15,,Opis przygotowania oferty”  pkt 3 Zamawiający określił wymagania dotyczące zawartości kompletnej oferty. Oferta nr 1 z uwagi na brak wycenionego przedmiaru robót  została odrzucona a Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu.    

                                                                                                                                               Zarząd Spółki

                                                                                                                                               Gerard Ligus

Załącznik:PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf (477,24KB)
 

 


ZP.JRP.271.01bis.2019                                                                                     Olesno dn, 05.04.2019r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 04.04.2019r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.01bis.2019  pn:

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno-powtórzone postępowanie

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

  • Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno-powtórzone postępowanie;

-kwotę 615 284,55 zł netto / 756 800,00 zł  brutto

Złożono 4 oferty (nazwa wykonawcy, cena oraz gwarancja jakości)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości

[miesiące]

1

Eurotrex Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 1A Biskupice, 42-256 Olsztyn

929 014,00 zł netto

1 142 687,22 zł brutto

60

2

  1. Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów- Lider Konsorcjum 
  2. INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów-Członek Konsorcjum

652 327,50 zł netto

802 362,83 zł brutto

 

60

3

ON SERVICE Sp. z o.o ul. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia

812 570,00 zł netto

999 461,10 zł brutto

60

4

UNIMARK Spółka z o.o. ul. Niwy 38,   34-100 Wadowice

649 225,75 zł netto

 798 547,67 zł brutto

60

 

Sporządził:                                                                                                                Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                                        Zarząd Spółki

                                                                                                                                                                           Gerard Ligus

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-03-2019

Termin składania ofert

04-04-2019

Numer ogłoszenia

1174464

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie:
Oferta przetargowa na : Zadanie 16 - Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno
Nie otwierać przed dniem: [04.04.2019r. godz. 13.30]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno, województwo opolskie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej koniecznej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (łącznie z uzyskaniem koniecznych pozwoleń, uzgodnień, porozumień itp.) oraz modernizacji bezwykopowej ww. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca w odniesieniu do odcinków znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej dokona na etapie projektowania oraz w trakcie realizacji robót uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Ze względów technicznych film z kamerowania oraz dokumentację fotograficzną udostępniono pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/18Ofse_ixAKPv4UekVB4CaB_cmVKN7nY8?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno, województwo opolskie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej koniecznej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (łącznie z uzyskaniem koniecznych pozwoleń, uzgodnień, porozumień itp.) oraz modernizacji bezwykopowej ww. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca w odniesieniu do odcinków znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej dokona na etapie projektowania oraz w trakcie realizacji robót uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Kod CPV

45232400-6

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71300000-1 Usługi inżynieryjne
Klasa:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria:
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232440-8 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia 31.08.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na modernizacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o długości nie mniejszej niż 600 m w ramach jednej umowy na roboty budowlane.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
+Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na modernizacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o długości nie mniejszej niż 600 m.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200.000 PLN

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
CENA -80%
GWARANCJA JAKOŚCI 20%
3. W kryterium 1 - CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.
4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - najwyższą liczbę punktów (pkt) 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 20 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego.
Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 10 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.
Odrzuceniu podlegają̨ oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające treści zapytania ofertowego;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00