Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie- powtórzone postępowanie

 

ZP.JRP.271.03bis.2019                                                                                                                 Olesno, dnia 20.05.2019r.

 

Zawiadomienie

 

o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie,,

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

  1. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie”

Oferta nr. 1

POLINSTAL Sp. z o.o., ul Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

Cena netto/brutto: 374 877,00 zł netto/ 461 098,71 zł brutto

          Gwarancja jakości: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w zapytaniu ofertowym

  1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Liczba punktów za kryterium,, Doświadczenie w projektowaniu w okresie ostatnich pięciu lat”

Suma punktów

Gwarancja Jakości [mies.]

1

POLINSTAL Sp. z o.o.,      ul Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

461 098,71

90

10

100

60

2

Firma Usługowo-Handlowa Rafał Maleska ul. Dolna 5, Rzędowice,

46-380 Dobrodzień

 

473 891,33

87,57

10

97,57

60

 

                                                                                                                                Zarząd Spółki

                                                                                                                                Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFZawidomonienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-ul. Targowa.pdf (375,67KB)


ZP.JRP.271.03bis.2019                                                                              Olesno dn, 08.05.2019r

 

                                                   Protokół z otwarcia ofert

 

W Dniu 07.05.2019r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.03bis.2019  pn:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie - powtórzone postępowanie

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie-powtórzone postępowanie;

-kwotę 356 585,16 zł netto / 438 599,75 zł  brutto zł 

Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy, cena oraz gwarancja jakości)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości

[miesiące]

1

POLINSTAL Sp. z o.o.,      ul Opolska 79a, 47-300 Krapkowice

374 877,00 zł netto/

461 098,71 zł brutto

60

2

Firma Usługowo-Handlowa Rafał Maleska ul. Dolna 5, Rzędowice,

46-380 Dobrodzień

385 277,50 zł netto/

473 891,33zł  brutto

60

 

Sporządził:                                                                                                                Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                                     Zarząd Spółki

                                                                                                                                 Gerard Ligus

Załącznik:PDFProtokół z otwarcia-ul. Targowa.pdf (266,12KB)
 


Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

17-04-2019

Termin składania ofert

07-05-2019

Numer ogłoszenia

1180307

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: 07.05.2019r. do 13:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę(paczkę) należy opisać następująco:

Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie:
Oferta przetargowa na : Kontrakt 7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie
Nie otwierać przed dniem: [07.05.2019 r. godz. 13.30]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Targowej w Oleśnie. Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w pobliżu istniejącej przepompowni ścieków.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno. Inwestycja w stosunku do pozwolenia na budowę będącego w posiadaniu Zamawiającego będzie realizowana w ograniczonym zakresie : od studni istniejącej do studni S8 ( włącznie) wraz z odcinkiem kanalizacji od S5-S5.2 (włącznie) Zakres zamówienia obejmuje:
a) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rur PVC Ø 200mm w wykopach otwartych długości 328,5 m,
b) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( kanały boczne odcinki sieci do budynków ) z rur PVC Ø 160mm w wykopach otwartych długości 81,5 m,
c) studnie kanalizacyjne betonowe: Ø 1000mm z włazem D400-10 kpl.,
d) studnie PVC 400 mm z rurą karbowaną dwupłaszczową z włazem D315mm -9 kpl.
e) trójniki PVC 200/160/200 mm - 4 szt.
f) zaślepki PVC 160mm- 5 szt.

Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (OPZ) JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:
LINK DO STRON : http://bip.oleskiewodociagi.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Targowej w Oleśnie. Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w pobliżu istniejącej przepompowni ścieków.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno. Inwestycja w stosunku do pozwolenia na budowę będącego w posiadaniu Zamawiającego będzie realizowana w ograniczonym zakresie : od studni istniejącej do studni S8 ( włącznie) wraz z odcinkiem kanalizacji od S5-S5.2 (włącznie) Zakres zamówienia obejmuje:
a) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rur PVC Ø 200mm w wykopach otwartych długości 328,5 m,
b) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( kanały boczne odcinki sieci do budynków ) z rur PVC Ø 160mm w wykopach otwartych długości 81,5 m,
c) studnie kanalizacyjne betonowe: Ø 1000mm z włazem D400-10 kpl.,
d) studnie PVC 400 mm z rurą karbowaną dwupłaszczową z włazem D315mm -9 kpl.
e) trójniki PVC 200/160/200 mm - 4 szt.
f) zaślepki PVC 160mm- 5 szt.

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45231110 – 9 kładzenie rurociągów

45231340 – 2 rozbiórka elementów dróg

45233142 – 6 odtworzenie nawierzchni drogowej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 30.09.2019 r .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 350 m w ramach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 350mb.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200.000 PLN

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
LP KRYTERIUM WAGA
CENA 90
GWARANCJA JAKOŚCI 10
3. W kryterium 1 - CENA najwyższą liczbę punktów (90 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 90 pkt.
4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - najwyższą liczbę punktów (pkt) 10 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 10 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego.
Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 10 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.
Odrzuceniu podlegają̨ oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające treści zapytania ofertowego;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00