Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie

ZP.JRP.271.04.2019                                                                                                                      Olesno, dnia  03.10.2019r.

 

 

Zawiadomienie

 

o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie”

 

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa
i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno
”:              

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

  1. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  Rolniczej w Oleśnie” wybrano następującą ofertę:

Oferta nr. 3

POLINSTAL Sp. z o.o, ul. Opolska 79a,  47-300 Krapkowice

Cena ofertowa brutto: 551 182,75 zł

Gwarancja jakości: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w zapytaniu ofertowym

 

  1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Liczba punktów za kryterium,, Gwarancja jakości’’

Suma punktów

Gwarancja jakości [mies.]

1

Zakład Budownictwa Ogólnego ,,DROBUD” Anna Stryczek Janicka,
ul. Kępska 10, 45-129 Opole

572 759,83

86,61

10

96,61

60

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,INKOP” Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków

1 701 177,61

29,16

10

39,16

60

3

POLINSTAL Sp. z o.o, ul. Opolska 79a,47-300 Krapkowice

551 182,75

90,00

10

100

60

                                                                                                                                        Zarząd Spółki

                                                                                                                                          Gerard Ligus

Załącznik: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ul. Rolnicza.pdf (378,10KB)
 

 


ZP.JRP.271.04.2019                                                                                                           Olesno dn, 23.09.2019r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Dnia 20.09.2019r. w siedzibie Zamawiającego (Olesno ul. Lubliniecka 3a) o godz. 1330

odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.04.2019  pn:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

  • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie; kwotę  415 912,46 zł netto/ 511 572,33 zł brutto  

 

Złożono  3 oferty (nazwa wykonawcy, cena łączna oferty, okres gwarancji)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Łączna cena ofertowa netto/ brutto

Okres Gwarancji [mies.]

1

Zakład Budownictwa Ogólnego ,,DROBUD” Anna Stryczek Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole

465 658,40 zł/

572 759,83 zł

60

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,INKOP” Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków

1 383 071,23 zł/

1 701 177,61 zł

60

3

POLINSTAL Sp. z o.o, ul. Opolska 79a,

 47-300 Krapkowice

448 116,06 zł/

551 182,75 zł

60

 

 

Sporządził:                                                                                                                                Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                   Zarząd Spółki

                                                                                                                                                  Gerard Ligus

Załącznik:  PDFProtokół z otwarcia ofert 20.09.2019.pdf (292,42KB)
 

 

Treść ogłoszenia została zmodyfikowana

W związku z ujawnionym błędem pisarskim, Zamawiający informuje iż zamieszczono poprawiony plik pn. Cz.I SIWZ-IDW. Zmiana dotyczy adnotacji na kopercie do oferty.

 

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

03-09-2019

Termin składania ofert

20-09-2019

Numer ogłoszenia

1203276

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: 20.09.2019r. do 13:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę(paczkę) należy opisać następująco:

Adresat:
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno
Adnotacja na kopercie:
Oferta przetargowa na : Kontrakt 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie
Nie otwierać przed dniem: [20.09.2019 r. godz. 13.30]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Rolniczej. Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej wybudowanej studni w ramach odrębnego zadnia studni S8 przy ul. Targowej która została oznakowania w niniejszym zadaniu S35 proj.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminę Olesno. Zakres zamówienia obejmuje:
a) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych DN 200 wykonanych w przewiertach długości 242,0 m
b) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 wykonanych w wykopach otwartych długości 34 m
c) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych DN 150 wykonanych w przewiertach długości 35.0m
d) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rur PVC DN 150 wykonanych w wykopach otwartych długości 13,5m
e) studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe Ø1200mm z włazem D400 - 10 kpl.
f) studnie kanalizacyjne betonowe ślepe Ø1000mm - 1szt
g) studzienki kanalizacyjne PVC dwuścienne Ø 400 mm – 8 szt.

Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (OPZ) ORAZ FOTOGRAFICZNA JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:
LINK DO STRON : http://bip.oleskiewodociagi.pl/91/75/zamowienia-publiczne-projekt-unijny.html

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Rolniczej. Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej wybudowanej studni w ramach odrębnego zadnia studni S8 przy ul. Targowej która została oznakowania w niniejszym zadaniu S35 proj.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminę Olesno. Zakres zamówienia obejmuje:
a) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych DN 200 wykonanych w przewiertach długości 242,0 m
b) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 wykonanych w wykopach otwartych długości 34 m
c) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych DN 150 wykonanych w przewiertach długości 35.0m
d) sieć przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rur PVC DN 150 wykonanych w wykopach otwartych długości 13,5m
e) studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe Ø1200mm z włazem D400 - 10 kpl.
f) studnie kanalizacyjne betonowe ślepe Ø1000mm - 1szt
g) studzienki kanalizacyjne PVC dwuścienne Ø 400 mm – 8 szt.

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45231110 – 9 kładzenie rurociągów

45231340 – 2 rozbiórka elementów dróg

45233142 – 6 odtworzenie nawierzchni drogowej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019 r .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 250 m w ramach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane, w tym co najmniej 200 m sieci wykonanych metodą bezwykopową z rurociągów kamionkowych .

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca/-y, który dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:
b) Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości nie mniejszej niż 250 m w ramach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane, w tym co najmniej 200 m sieci wykonanych metodą bez wykopową z rurociągów kamionkowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200.000 PLN

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 8.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.
Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
LP KRYTERIUM WAGA
CENA 90
GWARANCJA JAKOŚCI 10
3. W kryterium 1 - CENA najwyższą liczbę punktów (90 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 90 pkt.
4. W kryterium 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - najwyższą liczbę punktów (pkt) 10 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin dla gwarancji jakości, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = (okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)) x 10 pkt.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy;
3) Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
5. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego.
Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 10 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.
Odrzuceniu podlegają̨ oferty:
1) niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
3) nieodpowiadające treści zapytania ofertowego;
4) zawierające błędy w obliczeniu ceny
5) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00