Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17-powtórzone postępowanie

ZP.JRP.271.01bis.2020                                                                                                                                      Olesno dn, 31.07.2020r

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:  Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17 – powtórzone postępowanie

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 1. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17 – powtórzone postępowanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:

 1. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 20 510 923,31 zł netto / 25 228 435,67 zł brutto.

W postępowaniu zostało złożonych osiem ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

1

HMK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 13, 43-200 Pszczyna

20 843 000,00 / 25 636 890,00

2

ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, ul. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

21 954 043,78 / 27 003 473,85

3

INSTAL KRAKÓW S.A ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków

24 12186 4,00 / 29 749 043,22

4

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe ,,OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice

21 766 217,00 / 26 772 446,91

5

Envirotech sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845  Poznań

21 986 479,00 / 27 043 369,17

6

Konsorcjum firm:

 1. Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 25.- Lider Konsorcjum/Pełnomocnik
 2.  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. , ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa- Członek Konsorcjum

22 633 936,70 / 27 839 742,14

7

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

22 060 000,00 / 27 133 800,00

8

Miko-Tech Sp. z o.o., ul. Św. Jana Pawła II 11b, 43-170 Łaziska Górne

24 879 545,00 / 30 601 840,35

.

 

 1. Ceny ofert zgodnych z SIWZ przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 2. W trakcie procedury oceny ofert została ujawniona niemożliwa do usunięcia na tym etapie postępowania wada – niedoprecyzowane wymagania odnośnie referencji dotyczących urządzeń kluczowych, co powoduje możliwość różnej interpretacji odnośnych zapisów.

W związku z powyższym, postępowanie zgodnie z zapisami Cz. I SIWZ-IDW rozdz. 15.7 ust 1, pkt. b) i d)  zostaje unieważnione.

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFZawiadomienie o unieważnieniu.pdf (577,46KB)
 


ZP.JRP.271.01bis.2020                                                                                                                                      Olesno dn, 08.07.2020r

Protokół z otwarcia ofert

 

W Dniu 07.07.2020r. w biurze  Jednostki Realizującej Projekt (Olesno ul. Rynek 20 pok.  nr 4) o godz. 1230 odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.01bis.2020  pn:

 

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17-powtórzone postępowanie

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

 • ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”; -kwotę
  20 510 923,31 zł netto/ 25 228 435,67 zł brutto

Złożono  8 ofert (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

1

HMK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 13, 43-200 Pszczyna

20 844 000,00/ 25 638 120,00

2

ATA-TECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, ul. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

21 955 435,99/

27 005 186,27

3

INSTAL KRAKÓW S.A ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków

24 189 799,00/

29 753 452,77

4

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe ,,OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice

21 772 217,00/

26 779 826,91

5

Envirotech sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845  Poznań 

21 987 653,00/

27 044 813,19

6

Konsorcjum firm:

 1. Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 25.- Lider Konsorcjum/Pełnomocnik
 2.  Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. , ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa- Członek Konsorcjum

22 633 936,70/
27 839 742,14

7

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

22 070 000,00/

27 146 100,00

8

Miko-Tech Sp. z o.o., ul. Św. Jana Pawła II 11b, 43-170 Łaziska Górne 

24 883 790,00/

30 607 061,70

 

 

Sporządził:                                                                                                                Zatwierdził:

Bartłomiej Tokarski                                                                                                    Zarząd Spółki

                                                                                                                                Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFProtokół z otwarcia ofert,.pdf (399,11KB)
 


 

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje,  iż zgodnie zapisami Cz I IDW- 13.2 Miejsce i termin otwarcia ofert- otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem transmisji online na kanale YOUTUBE link : https://www.youtube.com/channel/UCnV8ekxeuyl8pUkVO_WuOzw?disable_polymer=true

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 30.06.2020r. w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności została zamieszczona Treść Pytań i odpowiedzi do SIWZ  Szczegółowy zakres informacji został umieszczony jest w części pn. ''Pytania i Wyjaśnienia'' w pliku ,,Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ-30.06.2020r".

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona
W dniu 23.06.2020r. w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej bazy konkurencyjności została zamieszczona Treść Pytań i odpowiedzi do SIWZ . Szczegółowy opis zmian umieszczony jest w części pn. ''Pytania i Wyjaśnienia'' w pliku ,,Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ-23.06.2020r". Dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert: 07.07.2020r.
 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-07-2020

 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2020  godz. 12:00

2.    Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
Oferta w postępowaniu na:
„Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17”
Nie otwierać przed dniem:  07.07.2020r. godzina 12:30

3.    Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlano-montażowe dla kontraktu 17 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” który jest realizowany w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków dla obiektów oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na ul. Mostowej i ul. Stobrówki wraz z niezbędnymi wyburzeniami istniejących obiektów a także doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych decyzji koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji.
Budowa będzie realizowana zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC – Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno- -budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r) – nazywane dalej warunkami FIDIC – czerwony FIDIC.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Tomie III SIWZ.
Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Cz III SIWZ-OPZ) JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ:
LINK DO STRON : https://drive.google.com/drive/folders/1iv5FevcqQ0W33gwb2fzkm-Fa_WcoYzdD?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków dla obiektów oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na ul. Mostowej i ul. Stobrówki wraz z niezbędnymi wyburzeniami istniejących obiektów a także doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów
Wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych decyzji koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji.

UWAGA:
1/. Zamawiający w CZ. III SIWZ-OPZ- Wstęp do OPZ- przedstawił zakres rzeczowy wyłączony z przedmiotu zamówienia będący częścią dokumentacji projektowej. Zmniejszenie przedmiotu zamówienia nie ma wpływu na uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego jakim jest spełnienie warunków w  pozwoleniu wodno-prawnym na oczyszczanie ścieków i odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika- rzeki Stobrawa.

2/. Zamawiający informuje iż zagospodarowanie materiałów i odpadów w trakcie realizacji inwestycji należy wykonać zgodnie z informacją skierowaną przez OPWiK do biura Projektowego ECO TREATMENT za pismem nr L.DZ.JRP/R/2756/470/2019 z dnia         
26.11. 2019 r. stanowiącą załącznik do projektu branży konstrukcyjnej studium :  Rozbiórki . z uwzględnieniem zmian zakresu rzeczowego które Zamawiający wyszczególnił we Wstępie do OPZ, i nie znajdują się  w Wykazie CEN
3/ Zamawiający w ETAPIE III - ,,Badanie oferty pod kątem spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania” będzie żądał od Oferenta który uzyskał największą liczbę punktów przedstawienia referencji dla n/w urządzeń  poświadczonych przez eksploatatorów oczyszczalni ścieków dla  co najmniej 2-ch zrealizowanych przez Wykonawcę lokalizacjach, potwierdzających bezawaryjnej pracy tych urządzeń w okresie najmniej 2 lat . (Wymóg dotyczyć będzie: prasy do odwadniania  osadów, dmuchaw, sitopiaskownika oraz krat wstępnych)
Za bezawaryjną należy rozumieć pracę urządzenia, które w okresie 2-ch lat nie uległo awarii spowodowanej wadę konstrukcyjną tego urządzenia, lub przyspieszonym zużyciem elementów tych  urządzeń, które w warunkach określonych w karcie katalogowej urządzenia  nie wymagały w tym okresie serwisowaniu.
Zamawiający dodatkowo wymaga przy referencjach dot prasy  ślimakowej,  przedłożenia co najmniej dwóch pism referencyjnych odnoszących się do pras danego producenta i danego typoszeregu potwierdzających, że stosowane przez niego rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe gwarantują trwałość uszczelnienia ślimaka nie krótszą niż 5.000 h

4/. Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie, należy to uwzględnić w harmonogramie robót.

Kod CPV

45252127-4

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45233140-2 Roboty drogowe

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 Układanie kabli

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421148-3 Instalowanie bram

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432110-8 Kładzenie podłóg

45432210-9 Wykładanie ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia rozumiany jako zakończenie robót wyznacza się w terminie do 30.06.2022 roku. Jest to dzień w którym Inżynier Kontraktu uzna roboty za zakończone, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót. Wykonawca jest zobowiązany zakończyć wszystkie roboty budowlane pozwalające na uruchomieniu ciągu mechaniczno-biologicznego i automatycznego sterowania procesem technologii oczyszczania ścieków  na trzy miesiące przed zakończeniem terminu umownego wykonując w okresie ostatnich 3-ch miesięcy wszystkie próby końcowe  udokumentowane uzyskaniem pozytywnego wyniku w zakresie pracy urządzeń i parametrów oczyszczania ścieków zgodnie z projektem w wydanym pozwoleniu na budowę i pozwoleniem wodno-prawnym dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków.
Procedura zgłaszania wad będzie obejmowała okres 12 miesięcy od zakończenia robót budowlanych, co zostanie potwierdzone wystawieniem Świadectwa Wykonania.
Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach wydłużenie podanego terminu zakończenia umownego terminu wykonania robót w sytuacji pojawienia się okoliczności niezależnych od Wykonawcy związanych z pracą na czynnym obiekcie, powodujących konieczność zmiany harmonogramu realizacji robót budowlanych co zostało przewidziane w zmianach do umowy (w TOM II KONTRAKT FIDIC - warunki szczególne).
Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych decyzji koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji – do dnia 30.06.2022r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali zamówienia spełniające następujące warunki:
- min. dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1200 m3/d i RLM powyżej 10.000 o wartości robót min 10 mln zł brutto każda robota, gdzie zakres rzeczowy każdej z robót obejmował m.in. budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków;

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

C.1.1 KIEROWNIK BUDOWY
C.1.1.1 KIEROWNIK BUDOWY BRANŻY SANITARNEJ
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
lub
C.1.1.2 KIEROWNIK BUDOWY BRANŻY BUDOWLANEJ
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
ORAZ
C.1.2. KIEROWNIK ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
C.1.3. KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
C.1.4.1 KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY BUDOWLANEJ
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ
lub
C.1.4.2 KIEROWNIK ROBÓT W BRANŻY SANITARNEJ
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI: CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
C.1.5. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
POSIADAJĄCY WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU KONTRAKTAMI BUDOWLANYMI
UWAGA ad. warunku C.1.4.1 i C.1.4.2 :
· JEŚLI WYKONAWCA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY WYZNACZY OSOBĘ Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, TO KIEROWNIKIEM ROBÓT MUSI BYĆ OSOBA Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ.
JEŚLI WYKONAWCA DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY WYZNACZY OSOBĘ Z UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ,TO KIEROWNIKIEM ROBÓT MUSI BYĆ OSOBA UPRAWNIENIAMI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.
Szczegółowe Warunki udziału dot. osób zdolnych do wykonania zamówenia znajdują się w pkt. 6.3 IDW

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) Zamawiający uznaje za wystarczające następujące warunki odnoszące się do zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawcy Robót Budowlanych
1. Aby zachować odpowiednią płynność finansową w trakcie realizacji umowy Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową do wysokości min. 3.000.000,zł (warunek zdolności finansowej);
2.. Być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 200.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w IDW

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1. - Formularz Ofertowy- OFERTA
Załącznik nr 2. - Załącznik do oferty- dołączany do oferty
Załącznik nr 3. - Wykaz cen- składany wraz z ofertą
Załącznik nr 4. - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- składany wraz z ofertą
Załącznik nr 5. - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania-składany wraz z ofertą
Załącznik nr 6. - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO-składany wraz z ofertą
Załącznik nr 7. - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej-składany po otwarciu ofert
Załącznik nr 8. - Wykaz robót budowlanych- składany na wezwanie Zamawiającego
Załącznik nr 9 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia- składany na wezwanie Zamawiającego
Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów- składany na wezwanie Zamawiającego
Załącznik nr 11 - Wykaz urządzeń kluczowych-składany wraz z ofertą

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena 80%
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) w tym: (20%)
2.1 Doświadczenie kierownika budowy (DA)-10%
2.2 Doświadczenie technologa (DB)- 10%
- dla kryterium „Cena”:
Pi1(C)= (Cmin /Ci) x 80
Pi1(C)- ilość punktów za cenę jakie otrzyma oferta "i" (maksymalnie 80 pkt.)
Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci- cena oferty "i";
80- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

- za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” dokonana będzie na podstawie Oferty w której wykonawca przedstawi:
1. A. doświadczenie Kierownika Budowy.
Punktacja P (DA):
a) 0 pkt. - spełnienie wymagań, o których mowa w rozdziale 6.3 pkt. C.2.1.C – za doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy przy 2 zakończonych inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1200 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego
b) 5 pkt. - za doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy przy 3 zakończonych inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1200 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego
c) 10 pkt. - za doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy przy 4 lub więcej zakończonych inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1200 m3/d i RLM powyżej 10.000, obejmującej budowę lub przebudowę elementów ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego

Wykonawca za doświadczenie Kierownika Budowy może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
2. B. doświadczenie Technologa
a) 0 pkt. - spełnienie wymagań, o których mowa w rozdziale 6.3 pkt. C.2.2.C – za doświadczenie zawodowe Technologa w prowadzeniu rozruchu technologicznego 2 oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1200 m3/d i RLM powyżej 10.000, zakończone osiągnięciem efektu ekologicznego,
b) 5 pkt. - za doświadczenie zawodowe Technologa w prowadzeniu rozruchu technologicznego 3 oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1200 m3/d i RLM powyżej 10.000, zakończone osiągnięciem efektu ekologicznego,
c) 10 pkt. - za doświadczenie zawodowe Technologa w prowadzeniu rozruchu technologicznego 4 oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości co najmniej Qdśr = 1200 m3/d i RLM powyżej 10.000, zakończone osiągnięciem efektu ekologicznego.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Warunek W.12 - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Warunek W.13 - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Warunek W.14 - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
4) Warunek W.15 - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Warunek W.16 - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Warunek W.17 - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Warunek W.18 - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Warunek W.19 - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Warunek W.20 - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Warunek W.21 - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
11) Warunek W.22 - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Warunek W.23 - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00