Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie

ZP.JRP.271.03.2020                                                                                                                                Olesno, dnia  11.01.2021r.                               

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego zostało przeprowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności dla zadania pn: ,,Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie”

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”:          

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 1. ,,Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie wybrano następującą ofertę:

Oferta nr. 2

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

Cena ofertowa brutto: 1 746 600,00 zł

Oferowana Gwarancja jakości: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w SIWZ

 

 1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,CENA”

Liczba punktów za kryterium,, „GWARANCJA JAKOŚCI”

Suma punktów

Gwarancja jakości [miesiące]

1

P.P.H.U ,,DĄBROWSKI” Dąbrowski Jan, Pojałowice 73, 32-200 Miechów

1 693 726,84

Oferta odrzucona

60

2

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

1 746 600,00

90

10

100

60

 

Uzasadnienie odrzucenia ofert nr 1:

 1. W trakcie oceny merytoryczno-formalnej Oferty nr 1, Stwierdzono iż, przedstawione przez Oferenta informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie WIEDZY I DOŚWIADCZENIA oraz OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  wraz z dokumentami pomocniczymi,  są niepełne i  uniemożliwiają  prawidłową i rzetelną  ocenę  spełnienia ww. warunków.  Zamawiający w dniu 21.12.2020r. skierował do oferenta mailowo oraz pocztą tradycyjną  wezwanie do uzupełnienia  dokumentów oraz złożenia stosownych wyjaśnień w terminie nieprzekraczającym 31.12.2020r. W wyznaczonym  terminie do udzielenia odpowiedzi,  który wynikał z warunków IDW  Oferent nie przedłożył stosownych dokumentów, w  związku z powyższym, bazując wyłącznie na podstawie złożonej treści Oferty, z uwagi na brak informacji o wymaganym doświadczeniu Kierownika Budowy  ( w ofercie zapisano jedynie że posiada doświadczenie 10 lat ) a należało w treści oferty wykazać że pełnił funkcję cyt. ,,kierownika budowy, kierownika robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na budowie /rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej metodą bezwykopową  o średnicy co najmniej fi 300 i długości nie mniejszej niż 500m”. W ofercie występowały również nieścisłosci wykazane w ,,zał. nr. 3 do Oferty-Wykazie wykonanych robót”  dot. doświadczenia Wykonawcy a informacjami zawartymi w dołączonych do  oferty referencjach, które nie potwierdzały spełnienia warunków potwierdzających spełnienie wymagań udziału w postępowaniu. Zamawiający  na podstawie
  Cz. I SIWZ IDW rozdz. 29 ust 2) odrzuca Ofertę nr 1 a Wykonawcę wyklucza z udziału w postępowaniu.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                   Zarząd Spółki

                                                                                                                                                                                   Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty .11.01.2021.pdf (763,93KB)
 

 


ZP.JRP.271.03.2020                                                                                                                                             Olesno dn, 18.12.2020r

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W Dniu 17.12.2020r. w biurze  Jednostki Realizującej Projekt (Olesno ul. Rynek 20 pok.  nr 4) o godz. 1230 odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. ZP.JRP.271.03.2020  pn:

 

,,Budowa odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Oleśnie”

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 1 380 362,19 zł netto / 1 697 845,49 zł brutto

Złożono  2 oferty (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto, okres gwarancji)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości [miesiące]

1

P.P.H.U ,,DĄBROWSKI” Dąbrowski Jan, Pojałowice 73, 32-200 Miechów

1 377 013,69/

1 693 726,84

60

2

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

1 420 000,00/
1 746 600,00

60

 

 

Sporządził                                                                                                      Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                        Zarząd Spółki

                                                                                                                       Gerard Ligus

Załącznik:PDFPrototokół z otwarcia ofert 18.12.2020r..pdf (251,45KB)
 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2020

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2020  godz. 12:00

2.    Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
Oferta w postępowaniu na:

Budowa  odcinków  rurociągu tłocznego  do oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Nie otwierać przed dniem:  [17.12.2020 o godz. 12:30 ]

3.    Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dwóch odcinków by-passów na istniejącym rurociągu tłocznym łączącym przepompownię przy
ul. Mostowej z oczyszczalnią ścieków przy ul. Stobrówki w Oleśnie.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno. Zakres zamówienia obejmuje:
a.    sieć przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD RC+;Dz= 400 x 23.7 mm, PN10,SDR17, PE100 z płaszczem naddanym i taśmą detekcyjną w wykopach otwartych długości 129,00 m
b.    sieć przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD RC+; Dz= 400 x 23.7 mm, PN10,SDR17, PE100 z płaszczem naddanym i taśmą detekcyjną przewiert sterowany długości 562,00m
c.    sieć przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD RC+; Dz= 400 x 23.7 mm, PN10,SDR17, PE100 z płaszczem naddanym i taśmą detekcyjną  w rurze ochronnej stalowej Ø 508mm x11mm-przecisk długości 36,00m
d.     montaż kompletnych węzłów 21 kpl.

UWAGA !

1.    Wykonawca będzie wykonywać Roboty na obiekcie pracującym, w związku z tym zobowiązany jest do zachowania ciągłości pracy istniejącego rurociągu tłocznego w trakcie prowadzenia Robót za wyjątkiem krótkiego okresu czasu na wykonanie wcinek.
Czas dokonania wcinek w zaprojektowanych węzłach wraz z opróżnieniem rurociągu w tym samym czasie wymaga uzgodnienia. Dokładny termin i godziny wykonania wcinek Wykonawca ustali z Inżynierem i Zamawiającym, po wcześniejszym potwierdzeniu z Użytkownikiem.
Zamawiający dopuszcza wyłączenie centralnej przepompowni przy ul. Mostowej w okresie nocy od godz. 22.30 do godz. 6.00 w celu wykonania powyższych prac. Ponadto wszelkie prace w dni uznawane za wolne od pracy lub poza normalnymi godzinami pracy będą wymagać wcześniej zgody ze strony Inżyniera i Zamawiającego, z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy i przepisów BHP

2.    Wykonawca we własnym zakresie rozwiąże sposób  i zapewni odpowiednie środki transportu lub przesyłu  ścieków z opróżnianego rurociągu w trakcie prowadzenia prac na danym odcinku. Zamawiający zezwala na transport tych ścieków na teren oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki.

3.    Na trasie istniejącego rurociągu tłocznego fi 400 żeliwnego znajdują się 4 komory z zasuwami :
-  Dwie Komory przy moście ( przejście rurociągu w poprzek drogi krajowej
DK11, ) oznaczone na profilu rys. z roku 1989r komorami St3, St 4 . W większej istniejącej komorze (patrz mapa zasadnicza)  znajduje się  zasuwa kołnierzowa fi 400  zamontowana na  rurociągu, w drugiej mniejszej komorze  przelotowej  kołnierz.

-  Dwie  Komory na działce nr 3424 na terenie działki gminnej oznaczone   
na profilu rys. z roku 1989r  komorami St1 i St2  . W komorze mniejszej  o wymiarach 3 x 3 m znajduje się zasuwa kołnierzowa ( zdjęcia 1-3 folder komora 3x3)  w drugiej komorze większej o wymiarach 3 x 6m   znajduje się   kołnierz      ( zdjęcia 1-6 folder komora 3x6).

4.    Wykonawca dokona wymiany istniejącej zasuwy kanalizacyjnej spustowej DN 200  zlokalizowanej obok studni odwodnieniowej  zlokalizowanej przy rzece Stobrawie ( dz. nr 3412 , patrz zdjęcia (folder informacje dodatkowe):  nr 7-  folder trasa rurociągu , 7a-7f- folder studnia na istniejącym rurociągu przy rz. Stobrawie w miejscu przeprowadzonej przez Zamawiającego odkrywki związaną z wymiana trzpienia zasuwy).

5.    Na części działek objętych inwestycją zlokalizowane jest Stanowisko archeologiczne nr 1.  W związku z koniecznością prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych i dopełnieniem stosownych wymogów formalnych, w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, stały nadzór archeologiczno – konserwatorski nad całością prac ziemnych będzie prowadzony przez Zamawiającego.
6.    Zamawiający nie wymaga zastosowania zasuw z domknięciem zasuw na zasadzie beztarciowej.

7.    W sąsiedztwie rurociągu znajduje się nieczynna linia kablowa. Rozbiórka tej linii  nie stanowi zakresu Zadania.

8.    Zewnętrzna średnica istniejącego żeliwnego rurociągu tłocznego ścieków Dz= 405mm

9.    Na działkach prywatnych właścicieli i Gminy Olesno (patrz uzgodnienia dołączone w części formalno-prawnej Dokumentacji projektowej)  znajduje się drenaż, ogrodzenie i nawierzchnia z kostki brukowej które należy pozostawić w stanie nienaruszonym

10.    Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną w wysokości  100%  wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, w  zakresie  odpowiedzialności kontraktowej  i deliktowej, za wszelkie ryzyka związane z prowadzoną działalnością budowlaną oraz ewentualne szkody wyrządzone w środowisku, wynikające z  naliczonych  opłat środowiskowych.

Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Cz III SIWZ-OPZ) JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ:
LINK DO STRON : https://drive.google.com/drive/folders/1wDDU82AcjokO2RWxtTZyrOhhcrT8WO2A?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dwóch odcinków by-passów na istniejącym rurociągu tłocznym łączącym przepompownię przy
ul. Mostowej z oczyszczalnią ścieków przy ul. Stobrówki w Oleśnie.
Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno. Zakres zamówienia obejmuje:
a.    sieć przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD RC+;Dz= 400 x 23.7 mm, PN10,SDR17, PE100 z płaszczem naddanym i taśmą detekcyjną w wykopach otwartych długości 129,00 m
b.    sieć przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD RC+; Dz= 400 x 23.7 mm, PN10,SDR17, PE100 z płaszczem naddanym i taśmą detekcyjną przewiert sterowany długości 562,00m
c.    sieć przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD RC+; Dz= 400 x 23.7 mm, PN10,SDR17, PE100 z płaszczem naddanym i taśmą detekcyjną  w rurze ochronnej stalowej Ø 508mm x11mm-przecisk długości 36,00m
d.     montaż kompletnych węzłów 21 kpl.

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dział robót 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45233140-2 Roboty drogowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 30 lipca 2021 r .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

 •  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie,co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej metodą bezwykopową, o średnicy co najmniej fi 300  i łącznej długości nie mniejszej niż 500m w ramach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane.

Szczegółowe Warunki udziału dot. Wiedzy i doświadczenia znajdują się w rozdz.. 9 Cz I SIWZ - IDW

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będzie dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

 1. Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej metodą bezwykopową , o średnicy co najmniej fi 300 i długości nie mniejszej niż 500m

Szczegółowe Warunki udziału dot. Osób zdolnych do wykonania zamówienia znajdują się w rozdz. 9 Cz I SIWZ - IDW

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN

Szczegółowe Warunki udziału dot. Sytuacji ekonomicznej i finansowej znajdują się w rozdz. 9 Cz I SIWZ - IDW

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 35.000 PLN
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdz.13 Cz I SIWZ - IDW

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. CENA 90%
2. GWARANCJA JAKOŚCI 10%


Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w  Cz I SIWZ - IDW-  rozdz. 26

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego.
Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 10 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.

Odrzuceniu podlegają̨ oferty:

 1. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
 3. niezgodne z treścią SIWZ;
 4. zawierające błędy w obliczeniu ceny
 5. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00