Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie

                                                                                                                                      Olesno, dnia  26.10.2021r 

 JRP.26.1.2021       

Zawiadomienie

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego zostało przeprowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności dla zadania pn:  ,,Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie”

 

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”: 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 1. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie” wybrano następującą ofertę:

Oferta nr  1

POLINSTAL Sp. z o.o, ul. Opolska 79a,47-300 Krapkowice

Cena ofertowa brutto: 235 908,96 zł

Gwarancja jakości: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w SIWZ.

 1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Liczba punktów za kryterium,, Gwarancja jakości’’

Suma punktów

Gwarancja jakości [mies.]

1

POLINSTAL Sp. z o.o, ul. Opolska 79a,47-300 Krapkowice

235 908,96

90,00

10

100

60

2

Firma Instalacji Sanitarnej ,,POLAN” Krzysztof Polak ul. Mickiewicza 89,

46-320 Praszka

351 526,62

60,40

10

70,40

60

 

Sporządził                                                                                                                             Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                            Zarząd Spółki

                                                                                                                                           Gerard Ligus

 

Załącznik:  PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.10.pdf (405,50KB)
 

                                                                                                          


                            Olesno dn, 14.10.2021r

JRP.26.01.2021  

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W Dniu 14.10.2021r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1230) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. JRP.26.01.2021 pn:

,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie”

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 309 374,34 zł netto/ 380 530,44 zł brutto

Złożono  2 oferty (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto, okres gwarancji)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości [miesiące]

1

POLINSTAL Sp. z o.o, ul. Opolska 79a,47-300 Krapkowice

191 795,90 zł/

235 908,96 zł

60

2

Firma Instalacji Sanitarnej ,,POLAN” Krzysztof Polak ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka

306 794,00 zł/

377 356,62 zł

60

 

 

Sporządził                                                                                                                      Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                          Zarząd Spółki

                                                                                                                                       Gerard Ligus

 

Załącznik:PDFProtokoł z otwarcia 14.10.pdf (246,91KB)
 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2021

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2021  godz. 12:00

2.    Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
Oferta w postępowaniu na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie

Nie otwierać przed dniem:  [14.10.2021 o godz. 12:30 ]

3.    Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następującego zadania:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z kompletnymi przydomowymi przepompowniami ścieków  w ul. Stobrówki oraz Opolskiej.  Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejących studni oznaczonych na rysunkach Sistn1; Sistn2- (dla ul. Stobrówki) oraz Sistn (dla ul. Opolskiej) Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stobrówki:
 • Montaż kanałów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC, śr. 200 mm w wykopach otwartych – 42,40m
 • Montaż przewodów kanalizacji tłocznej rur PE-HD typu RC, śr. 50 mm metodą bezwykopową -158,50 m
 • Montaż przewodów kanalizacji tłocznej  z rur PE-HD typu RC, śr. 40 mm metodą bezwykopową- 354,50 m
 • Montaż przewodów kanalizacji tłocznej  z rur PE-HD typu RC, śr. 40 mm w wykopach otwartych- 11,50m
 • Montaż przewodów z rur PE, śr. 40 mm metodą bezwykopową w rurze osłonowej PE-HD typu RC, śr. 90 mm – 12,50 m
 • Montaż studni rozprężnych betonowych, śr. 1000 mm- 2 szt.
 • Montaż studni betonowych śr. 1000 mm-1 szt.
 • Montaż kompletnej przepompowni ścieków - w tym zbiornik o śr. 800 mm z PEHD wraz z wyposażeniem, instalacje elektryczne, sterowanie, podłączenie przepompowni do zasilania elektrycznego z posesji mieszkańców z podlicznikiem energii elektrycznej zamontowanym w szafce - 6 szt.
 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej
 • Montaż kanałów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC, śr. 200 mm w wykopach otwartych- 3,00m
 • Montaż przewodów kanalizacji tłocznej z rur PE-HD typu RC, śr. 50 mm metodą bezwykopową- 60,80 m
 • Montaż studni rozprężnych betonowych, śr. 1000 mm – 1szt.
 • Montaż kompletnej przepompowni ścieków- w tym zbiornik o śr. 800 mm z PEHD wraz z wyposażeniem, instalacje elektryczne, sterowanie,podłączenie przepompowni do zasilania elektrycznego z posesji mieszkańców z podlicznikiem energii elektrycznej zamontowanym w szafce- 1szt.

UWAGA !

 • W ramach budowy w ul. Stobrówki – zakres do wykonania obejmuje:

- Sieć na odcinku Sistn2- Pp1 oraz odcinki od sieci głównej do przydomowych przepompowni ścieków tj. Pp1, Pp2,Pp3, Pp4  wraz z kompletnym ich posadowieniem. Sieć od Pp1-Sr2 oraz odcinek W3-Pp4 zgodnie z  projektem  Wykonawca wykona w przewiercie, natomiast odcinki Sist 2 do SR2 oraz W5-Pp2 i W4-Pp3 wykona w wykopach.

- Sieć na odcinku Sistn1-Pp5 oraz odcinek od sieci głównej do przydomowej przepompowni ścieków Pp6 wraz z kompletnym posadowieniem przepompowni Pp5 i Pp6. Odcinek sieci  od SR1 do Pp5 Wykonawca wykona w przewiercie, natomiast odcinek Sist 1 do SR 1 oraz W1-Pp6 wykona w wykopie.

 • Wykonawca wykona kanalizację sanitarną zgodnie z załączonym projektem budowalnym – zmiana : decyzja nr 346-I/2021 z dnia 15.09.2021r do pozwolenia nr 80-I/2016 z dnia 17.03.2016r. Z uwagi na szerokość ul. Stobrówki Wykonawca musi uwzględnić utrudnienia w robotach związanych posadowieniem komór przewiertowych.
 • Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej projekt organizacji ruchu oraz ewentualne roszczenia właścicieli posesji wynikających z zajęcia terenów prywatnych.
  W przypadku odcinkowego  zamknięcia drogi dla ruchu Wykonawca powiadomi mieszkańców danego odcinka o planowanym zamknięciu drogi z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający informuje, iż przedmiotową drogą odbywa się ruch na oczyszczalnię ścieków, której obecnie trwa rozbudowa i modernizacja.
  Na odcinku od Sist. 2 do studni rozprężnej SR 2 należy przewidywać objazd po terenie prywatnym lub wykonać ten odcinek sieci  grawitacyjnej  w czasie 48 godzin ( od piątku godz.  800 do  soboty godz. 1600). Po wyznaczonym czasie droga musi być przejezdna dla samochodów ciężarowych.
 • Wykonawca wykona rurociąg główny sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci do przydomowych przepompowni ścieków i posadowi kompletne przepompownie ścieków z zamontowanym podlicznikiem energii elektrycznej  oraz wykona zasilanie przepompowni zalicznikowo z budynków mieszkalnych za wyjątkiem przepompowni Pp5 na
  ul. Stobrówki, której zasilanie należy wykonać z szafki przyłączeniowej ZKP-4965 TN-C zlokalizowanej na działce 3436
 • W ramach budowy w ul. Opolskiej– zakres do wykonania obejmuje:

- sieć od studni Sistn. do Pp3. Odcinek od SR do Pp3 wykonać  w przewiercie. Wykonawca posadowi kompletną przydomową   przepompownię ścieków i wykona zasilanie przepompowni zalicznikowo z budynku mieszkalnego.

 • Ponadto wymagania materiałowe dla ul. Opolskiej są następujące:

- przewód tłoczny PEHD typu RC śr. 50mm (UWAGA zamiast PEHD 63mm) wykonany w przewiercie bez rur osłonowych

- studnia rozprężna D1000- analogicznie jak na ul. Stobrówki

- Wykonawca wykona przepompownię przydomową analogicznie jak na ul. Stobrówki.

- UWAGA!! Zamawiający nie wymaga stosowania wkładek poliuretanowych w kinecie studni

 • Zamawiający na etapie składania ofert wyznaczy i uzgodni dogodny termin wizji lokalnej w terenie przez oferentów . Brak udziału w wizji oferentów uczestniczących w przetargu  traktowane będzie iż oferent w pełni zapoznał się z warunkami realizacji robót.
 • Zamawiający nie wymaga stosowania wkładek poliuretanowych w kinecie studni.
 • Lokalizacja  komór przewiertowym na planie sytuacyjno–wysokościowym i planie zagospodarowania terenu ul. Stobrówki  na charakter orientacyjny.
 • Zamawiający rezygnuje z wykonania projektowanych zasuw na węzłach w kierunku przydomowych przepompowni ścieków.
 • Przy wykonaniu komory przewiertowej nr 1a konieczna będzie rozbiórka i odtworzenie części odwodnienia liniowego – patrz zdjęcia pn. „lokalizacja sieci w kierunku posesji nr 11.

Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Cz III SIWZ-OPZ) JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ: LINK DO STRON: https://drive.google.com/drive/folders/1kRZmG6FKvPph2PyYKMqtiW8DTm-5WmGW?usp=sharing 

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stobrówki:
 • Montaż kanałów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC, śr. 200 mm w wykopach otwartych – 42,40m
 • Montaż przewodów kanalizacji tłocznej rur PE-HD typu RC, śr. 50 mm metodą bezwykopową -158,50 m
 • Montaż przewodów kanalizacji tłocznej  z rur PE-HD typu RC, śr. 40 mm metodą bezwykopową- 354,50 m
 • Montaż przewodów kanalizacji tłocznej  z rur PE-HD typu RC, śr. 40 mm w wykopach otwartych- 11,50m
 • Montaż przewodów z rur PE, śr. 40 mm metodą bezwykopową w rurze osłonowej PE-HD typu RC, śr. 90 mm – 12,50 m
 • Montaż studni rozprężnych betonowych, śr. 1000 mm- 2 szt.
 • Montaż studni betonowych śr. 1000 mm-1 szt.
 • Montaż kompletnej przepompowni ścieków - w tym zbiornik o śr. 800 mm z PEHD wraz z wyposażeniem, instalacje elektryczne, sterowanie, podłączenie przepompowni do zasilania elektrycznego z posesji mieszkańców z podlicznikiem energii elektrycznej zamontowanym w szafce - 6 szt.
 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej
 • Montaż kanałów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC, śr. 200 mm w wykopach otwartych- 3,00m
 • Montaż przewodów kanalizacji tłocznej z rur PE-HD typu RC, śr. 50 mm metodą bezwykopową- 60,80 m
 • Montaż studni rozprężnych betonowych, śr. 1000 mm – 1szt.
 • Montaż kompletnej przepompowni ścieków- w tym zbiornik o śr. 800 mm z PEHD wraz z wyposażeniem, instalacje elektryczne, sterowanie, licznik energii elektrycznej- 1szt.

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – pięć miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie robót.  

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

 •  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej metodą bezwykopową, o średnicy co najmniej fi 50 i łącznej długości nie mniejszej niż 150 m w ramach jednej lub dwóch umów na roboty budowlane.

Szczegółowe Warunki udziału dot. Wiedzy i doświadczenia  znajdują się w Cz. I IDW rodz. 9)  oraz rozdz. 10) ust. 1

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

 • Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonanej metodą bezwykopową , o średnicy co najmniej fi 50 i długości nie mniejszej niż 150m

Szczegóły warunku udziału w postępowaniu znajdują się w Cz. I SIWZ- IDW rodz. 9) oraz rozdz. 10) ust. 3

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN

Szczegółowe Warunki udziału dot. Sytuacji ekonomicznej i finansowej znajdują się w rozdz. 9 Cz I SIWZ - IDW

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6 000,00 zł
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdz.12 Cz I SIWZ - IDW

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

 1. wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. CENA 90%
2. GWARANCJA JAKOŚCI 10%


Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w  Cz I SIWZ - IDW-  rozdz. 25)

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego.
Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 10 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.

Odrzuceniu podlegają̨ oferty:

 1. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
 3. niezgodne z treścią SIWZ;
 4. zawierające błędy w obliczeniu ceny
 5. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00