Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

    Olesno, dnia 16.11.2021r.

JRP.26.2.2021   

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 – na zadanie:  Roboty budowlane polegające na wykonaniu  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”  

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie postępowanie unieważniono

Uzasadnienie:

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości: 747 354,02 zł netto/ 919 245,44 zł brutto 

W postępowaniu została złożona jedna oferta :

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości [miesiące]

1

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k.,
ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

964 000,00/

1 185 720,00

60

 

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
W związku iż,  Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postępowanie zgodnie z zapisami Cz. I SIWZ-IDW rozdz.. 32)  ust 1, pkt. 2)  postępowanie zostało unieważnione                 

Zarząd Spółki

Gerard Ligus

     

Załącznik:  PDFZawiadomienie o unieważnieniu 16.11.pdf (373,08KB)
                  


                                  

      Olesno dn, 16.11.2021r

JRP.26.2.2021   

Protokół z otwarcia ofert

 

W Dniu 15.11.2021r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1230) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. JRP.26.2.2021 pn:

 

,, Roboty budowlane polegające na wykonaniu  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie”

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 747 354,02 zł netto/ 919 245,44 zł brutto 

Złożono  1 ofertę (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto, okres gwarancji)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości [miesiące]

1

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k.,
ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

964 000,00/

1 185 720,00

60

 

 

Sporządził                                                                                                      Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                          Zarząd Spółki

                                                                                                                        Gerard Ligus

ZałącznikPDFProtokół z otwarcia ofert 15.11.pdf (227,85KB)
 


Roboty budowlane polegające na wykonaniu  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2021

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2021  godz. 12:00

2.    Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
Oferta w postępowaniu na:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Nie otwierać przed dniem:  [15.11.2021 o godz. 12:30 ]

3.    Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następującego zadania:

Wykonanie  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie - Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Dostawa oraz montaż kompletnego samonośnego przykrycia korony  zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Oleśnie ul. Stobrówki. Przykrycie zbiornika zaprojektowane z laminatu żywiczno-szklanego, o średnicy wew.  18m , wyposażonego w kratki wentylacyjne oraz właz technologiczny.

 2. Wykonanie instalacji dezodoryzacyjnej centralnej przepompowni ścieków w ul. Mostowej w Oleśnie  w postaci biofiltra wraz z instalacją towarzyszącą, w tym:

  • Roboty konstrukcyjno-budowlane polegające na wykonaniu płyty fundamentowej pod biofiltr , wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi;

  • Dostawa i montaż  na płycie fundamentowej kompletnego biofiltru  kontenerowego
   z wyposażeniem w armaturę i urządzenia sterujące wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi

  • Montaż kompletnych rurociągów technologicznych powietrza  izolowanych i montowanych na estakadzie oraz wykonanie cokołów żelbetowych podparcia rurociągów (typu PR1)  jak również wykonanie kompletnych podparć ze słupków (typ PR2) RK 80x80x4cm, (wg oznaczeń w Dokumentacji Projektowej lina BS)

  • Montaż kominków wentylacyjnych linii BS w komorach przepompowni ścieków ogólnych w ul. Mostowej

  • Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej z urządzeniami, uzbrojeniem i armaturą, wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - linia B – wywiewny w budynku krat

 1. Wykonanie podłączeń instalacji biofiltra do zewnętrznych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. Energetycznych (wykonanych wcześniej w ramach odrębnego kontraktu

UWAGA!!!

 • Zamawiający informuje iż, trwa obecnie ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 70 -I/2020 z dnia 28.02.2020r.  Realizacja prac związanych z przedmiotem zamówienia będzie musiała być koordynowana z robotami kontraktowymi i w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą Oczyszczalni  ścieków w Oleśnie– firmą HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin oraz uzgodnionym harmonogramem robót z  Inżynierem Kontraktu. 

Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Cz III SIWZ-OPZ) JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ: LINK DO STRONY: https://drive.google.com/drive/folders/1HFcJptvrLRjwBdTKPGme4dbjDaS0kOvl?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

 1. Wykonanie  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie - Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Dostawa oraz montaż kompletnego samonośnego przykrycia korony  zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Oleśnie ul. Stobrówki. Przykrycie zbiornika zaprojektowane z laminatu żywiczno-szklanego, o średnicy wew.  18m , wyposażonego w kratki wentylacyjne oraz właz technologiczny.
  2. Wykonanie instalacji dezodoryzacyjnej centralnej przepompowni ścieków w ul. Mostowej w Oleśnie  w postaci biofiltra wraz z instalacją towarzyszącą, w tym:
   • Roboty konstrukcyjno-budowlane polegające na wykonaniu płyty fundamentowej pod biofiltr , wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi;
   • Dostawa i montaż  na płycie fundamentowej kompletnego biofiltru  kontenerowego
    z wyposażeniem w armaturę i urządzenia sterujące wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi
   • Montaż kompletnych rurociągów technologicznych powietrza  izolowanych i montowanych
    na estakadzie oraz wykonanie cokołów żelbetowych podparcia rurociągów (typu PR1)  jak również wykonanie kompletnych podparć ze słupków (typ PR2) RK 80x80x4cm, (wg oznaczeń w Dokumentacji Projektowej lina BS)
   • Montaż kominków wentylacyjnych linii BS w komorach przepompowni ścieków ogólnych w
    ul. Mostowej
   • Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej z urządzeniami, uzbrojeniem i armaturą, wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - linia B – wywiewny w budynku krat
 1. Wykonanie podłączeń instalacji biofiltra do zewnętrznych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. Energetycznych (wykonanych wcześniej w ramach odrębnego kontraktu)

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 Układanie kabli

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – Sześć miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie robót.  

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlane/dostawę z montażem w ramach którego przedmiotem zamówienia było wykonanie kompletnego przykrycia hermetyzującego obiekt oczyszczalni ścieków o wielkości porównywanej z przedmiotem zamówienia

- oraz jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kompletnej instalacji dezodoryzacji, w której jednym z jednym z elementów był obiekt biofiltra wraz z konieczną infrastrukturą towarzyszącą.

Szczegółowy opis Warunki znajduje się w Cz. I-SIWZ IDW rozdz. 9

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

 • Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szczegółowy opis Warunku udziału w postępowaniu znajduje się w Cz. I -SIWZ- IDW rozdz. 9

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000 PLN

Szczegółowe Warunki udziału dot. Sytuacji ekonomicznej i finansowej znajdują się w rozdz. 9 Cz I SIWZ - IDW

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 zł
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdz.12 Cz I SIWZ - IDW

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

 1. wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/ dostawy z montażem  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. CENA 90%
2. GWARANCJA JAKOŚCI 10%


Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w  Cz I SIWZ - IDW-  rozdz. 25)

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 10 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.

Odrzuceniu podlegają̨ oferty:

 1. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
 3. niezgodne z treścią SIWZ;
 4. zawierające błędy w obliczeniu ceny
 5. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00