Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

                                                                              Olesno, dnia  10.12.2021r.             

JRP.26.2bis.2021          

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego zostało przeprowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności dla zadania pn:  ,, Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”: 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 1. ,,Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie-powtórzone postępowanie’' wybrano następującą ofertę :

Oferta nr  1

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

Cena ofertowa brutto: 1 072 560,00zł

Gwarancja jakości: 36 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w SIWZ.

 1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert.

W postępowaniu złożono 1 ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Liczba punktów za kryterium,, Gwarancja jakości’’

Suma punktów

Gwarancja jakości [mies.]

1

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k.,
ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

1 072 560,00

90,00

0

90,00

36

Sporządził                                                                                                                             Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                 Zarząd Spółki

                                                                                                                                                Gerard Ligus

Załącznik; 


Olesno dn, 02.12.2021r

JRP.26.2bis.2021                                                                                     

 

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 02.12.2021r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1230) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. JRP.26.2bis.2021 pn:

,, Roboty budowlane polegające na wykonaniu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie-powtórzone postępowanie

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 747 354,02 zł netto/ 919 245,44 zł brutto 

Złożono  1 ofertę (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto, okres gwarancji)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości [miesiące]

1

HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k.,
ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin

872 000,00 zł/

1 072 560,00 zł

36

 

Sporządził                                                                                                                                            Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                                 Zarząd Spółki

                                                                                                                                                             Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFProtokoł z otwarcia.pdf (249,78KB)
 


Roboty budowlane polegające na wykonaniu  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie-powtórzone postępowanie

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2021

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 02.12.2021  godz. 12:00

2.    Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
Oferta w postępowaniu na:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Nie otwierać przed dniem:  [02.12.2021 o godz. 12:30 ]

3.    Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następującego zadania:

Wykonanie  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie - Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Wykonanie płyty fundamentowej  pod biofiltr wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.
  2. Dostawa i Montaż kompletnego biofiltra z pełną automatyką. Należy dokonać podłączenia biofiltra do sieci elektrycznej i AKPiA wykonanej już przez wykonawcę rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie. Sterowanie pracą biofiltra odbywać się będzie w rozdzielnicy RP(rozdzielnica posiada rezerwę powierzchni pod montaż aparatury sterującej)zamontowanej na terenie przepompowni ścieków przy ul. Mostowej lub z niezależnej szafki sterującej zamontowanej na bioreaktorze. Zapotrzebowanie na moc w rozdzielnicy RP dla biofiltra wynosi (zgodnie z Dokumentacją projektową branża elektryczna i AKPiA) Pn-9,60 kW.
  3. Dostawa i Montaż kompletnych rurociągów technologicznych powietrza z rur PVC z wydłużonymi kielichami SN 8 (linia BS wywiewna -sieć zewnętrzna) izolowanych wełną i folią aluminiową zbrojoną siatką z włókna szklanego, montowanych na estakadzie oraz wykonanie cokołów i  podparć ze słupków ze stali zwykłej zabezpieczonej antykorozyjnie. Dla przewodów DN 300 podparcia wykonać co 3 m.
  4. Dostawa i Montaż kominków wentylacyjnych linii BS w przepompowni ścieków ogólnych w ul. Mostowej (Ob. S1.2/A).
  5. Należy wykonać instalację wod- kan dla biofiltra oraz połączyć ją do odprowadzeń sieci wykonanych już przez wykonawcę oczyszczalni ścieków w Oleśnie.
  6. Dostawa i Montaż samonośnego przykrycia korony  zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych z laminatu żywiczno-szklanego, o średnicy wew. 18m, wyposażonego w kratki wentylacyjne oraz właz technologiczny.  - obiekt 6/A.
  7. Wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej z urządzeniami, uzbrojeniem i armaturą, wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - linia B – wywiewny w budynku krat

UWAGA!!!

 • Gwarancja na urządzenie biofiltra obejmuje okres na jaką udzielono gwarancję w ofercie Wykonawcy
  (36-60 miesięcy). Z uwagi na jednorazowe wypełnienie złoża  przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia gwarancja na uzyskanie efektu dezodoryzacji będzie udzielona na 1 rok.
  Wykonawca zapewni konstrukcję kontenera biofiltra umożliwiającą Zamawiającemu wymianę złoża w biofiltrze we własnym zakresie. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję wymiany złoża.
 • Wykonawca zastosuje materiały zgodnie z tabelą -Zestawienie elementów sieci dezodoryzacji-zmiany materiałowe
 • Zamawiający informuje iż, trwa obecnie “Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 70 -I/2020 z dnia 28.02.2020r. Realizacja prac związanych z przedmiotem Zamówienia będzie musiała być koordynowana z robotami kontraktu odrębnego i w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą – tj. firmą HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin, oraz z Inżynierem Kontraktu. Wykonawca uwzględni powyższe uwarunkowania w Harmonogramie robót.

Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Cz III SIWZ-OPZ) JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ: LINK DO STRONY: https://drive.google.com/drive/folders/1dVjCkypnqxSXXKcPGvNCUBJu4hFAirrP?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ.02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 Układanie kabli

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – Sześć miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie robót.  

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlane/dostawę z montażem w ramach którego przedmiotem zamówienia było wykonanie kompletnego przykrycia hermetyzującego obiekt oczyszczalni ścieków o wielkości porównywanej z przedmiotem zamówienia

- oraz jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kompletnej instalacji dezodoryzacji, w której jednym z jednym z elementów był obiekt biofiltra wraz z konieczną infrastrukturą towarzyszącą.

Szczegółowy opis Warunki znajduje się w Cz. I-SIWZ IDW rozdz. 9

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

 • Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szczegółowy opis Warunku udziału w postępowaniu znajduje się w Cz. I -SIWZ- IDW rozdz. 9

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000 PLN

Szczegółowe Warunki udziału dot. Sytuacji ekonomicznej i finansowej znajdują się w rozdz. 9 Cz I SIWZ - IDW

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 zł
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdz.13 Cz I SIWZ - IDW

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

 1. wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/ dostawy z montażem  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. CENA 90%
2. GWARANCJA JAKOŚCI 10%


Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w  Cz I SIWZ - IDW-  rozdz. 26)

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 10 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.

Odrzuceniu podlegają̨ oferty:

 1. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
 3. niezgodne z treścią SIWZ;
 4. zawierające błędy w obliczeniu ceny
 5. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00