Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno, dnia  26.01.2022r                             

JRP.26.3.2021                                                                                     .                               

 

 

Zawiadomienie

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

  1. ,,Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz studni kanalizacyjnych” wybrano ofertę:

Oferta nr  1

GAMON TRUCKS Sp z o.o. ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

Gwarancja jakości: 24 miesięcy

Rodzaj pojazdu: Fabrycznie nowy

 

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w SIWZ.

 

  1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Liczba punktów za kryterium,, Gwarancja jakości’’

Liczba punktów za kryterium ,,Rodzaj pojazdu”

Suma punktów

Gwarancja jakości [mies.]

Rodzaj pojazdu

1

GAMON TRUCKS Sp z o.o.

ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

1 266 900,00

90,00

0

5

95,00

24

Fabrycznie nowy

 

Sporządził                                                                                                                             Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                    Zarząd Spółki

                                                                                                                                                  Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFZawiadomienie 26.01.2022.pdf (278,98KB)
 

           


                            

   Olesno dn, 11.01.2022r

JRP.26.3.2021        

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W Dniu 11.01.2021r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1230) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. JRP.26.3.2021 pn:

 

 ,,Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz studni kanalizacyjnych”

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 950 000,00 zł netto/ 1 168 500,00 zł brutto  

Złożono  1 ofertę (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto, okres gwarancji)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości [miesiące]

1

GAMON TRUCKS Sp z o.o.

ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

1 030 000,00zł/

1 266 900,00zł

24

 

 

Sporządził                                                                                                      Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                       Zarząd Spółki

                                                                                                                           Gerard Ligus

 

Załącznik:PDFProtokół z otwarcia 11.01.2021.pdf (220,57KB)
 


Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz studni kanalizacyjnych

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-01-2022

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 11.01.2022  godz. 12:00

2.    Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
Oferta w postępowaniu na:

Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz studni kanalizacyjnych

Nie otwierać przed dniem:  [11.01.2022 o godz. 12:30 ]

3.    Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński , e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następującego zadania:

Wykonanie  hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków w Oleśnie - Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyprodukowanego  nie wcześniej niż w 2021r. samochodu specjalistycznego zabudowanego zbiornikiem na wodę o osad o  pojemności zbiornika 8,0 lub 8,5 m3 przeznaczonego do czyszczenia kanalizacji za pomocą wysokociśnieniowej pompy oraz  transportu i zbierania nieczystości ciekłych z kanałów i zbiorników przepompowni ścieków. Pojazd pozwalać będzie na czyszczenie i konserwację kanałów, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości płynnych i osadów do zbiornika osadu.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami znajduje się w Cz. III SIWZ- OPZ

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy-inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

34144500-3

Nazwa kodu CPV

Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

50110000-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia –30 września 2022 r .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

  •  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -to w tym okresie wykonali co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci i transportu ścieków i wydobytego osadu o wartości min. 700 000,00 zł netto odpowiadające swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem wartości przedmiotu, dat oraz odbiorców dostaw. Szczegółowy opis Warunku i jego spełnienie znajduje się w Cz. I SIWZ IDW- rozdz. 9) oraz 10)

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700.000 PLN

 Szczegółowy opis Warunku i jego spełnienie znajduje się w Cz. I SIWZ IDW- rozdz. 9) oraz 10)

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 zł
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdz.13 Cz I SIWZ - IDW

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1) wykaz dostaw – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW: dokument potwierdzający spełnienia warunku udziału postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej (rozdz. 9 ust. 2) z wykazaniem liczby wykonanych dostaw w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów dla których świadczono dostawy, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

3) Wykaz parametrów i wyposażenia dostarczanego pojazdu specjalistycznego WUKO – wg wzoru stanowiącego zał. nr. 3 do IDW wraz z kartami katalogowymi ofertowanych podzespołów w tym m.in. pompy ciśnieniowej wody, pompy ssącej, zbiornika pojazdu na wodę i osad oraz oświadczenie, ze elementy zabudowy pojazdu oraz podzespoły których karty katalogowe zostały dostarczone wraz z ofertą, zostaną zamontowane w oferowanym pojeździe.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. CENA 90%
2. GWARANCJA JAKOŚCI 5 %
3.
RODZAJ POJAZDU ( FABRYCZNIE NOWY, UŻYWANY ) 5%


Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w  Cz I SIWZ - IDW-  rozdz. 25)

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 27 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.

Odrzuceniu podlegają̨ oferty:

  1. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
  3. niezgodne z treścią SIWZ;
  4. zawierające błędy w obliczeniu ceny
  5. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.