Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dla zadania : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”

                                                                                     Olesno, dnia  19.01.2022r. 

 JRP.26.3.2021                       

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie - załącznik nr 1 (Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego zostało przeprowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności dla zadania pn:  ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”

Zadanie jest częścią Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”: 

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 1. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie” wybrano następującą ofertę:

Oferta nr  2

POLINSTAL Sp. z o.o, ul. Opolska 79a,47-300 Krapkowice

Cena ofertowa brutto: 1 309 061,94 zł

Gwarancja jakości: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w SIWZ.

 1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Liczba punktów za kryterium,, Gwarancja jakości’’

Suma punktów

Gwarancja jakości [mies.]

1

PLADA Sp. z o.o., ul. Ozimska 17,

46-053 Chrząstowice

1 641 705,61 zł

Oferta odrzucona (Cz. I SIWZ IDW – Rozdz. 28 ust. 2)

60

2

POLINSTAL Sp. z o.o, ul. Opolska 79a,47-300 Krapkowice

1 309 061,94 zł

90

10

100,00

60

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 1 firmy PLADA Sp. z o.o. ul. Ozimska 17, 46-053 Chrząstowice

Komisja Przetargowa w trakcie procedury formalnej oceny ofert, w tym sprawdzenia spełnienia przez Oferentów warunków  udziału w postępowaniu, stwierdza, iż dla kryterium Wiedza i doświadczenie przedstawione przez Oferenta nr 1  w złączniku nr 3  -Wykaz wykonanych robót informacje o wykonanych pracach oraz dokumenty poświadczające prawidłowe ich wykonanie, nie spełniają warunku udziału w postepowaniu z uwagi na brak przedstawienia w ofercie informacji o wykonanych pracach tj. budowy /przebudowy/rozbudowy kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 500m, w tym wykonania co najmniej   90 m sieci kanalizacyjnych  wykonanych metodą bezwykopową z rurociągów kamionkowych o średnicy co najmniej fi 150. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie zapisów cz. I SIWZ-IDW rozdz. 28 ust. 3 odrzucił Ofertę a Wykonawcę wykluczył z udziału w postępowaniu  

 

Sporządził                                                                                                                             Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                   Zarząd Spółki

                                                                                                                                               Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.01.pdf (528,03KB)


Olesno dn, 17.01.2022r

JRP.26.3.2021                                                                                          

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W dniu 14.01.2021r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1230) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego pn:

 

 ,, Zapytanie ofertowe dla zadania : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie””

Na otwarciu Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę  łączną 1 043 411,58.zł netto/ 1 283 396,24 zł brutto   w tym dla:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” -kwotę 841 140,43zł netto/ 1 034 602,73 zł brutto
 2.  Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”- kwotę 202 271,15 zł netto/  248 793,51 zł brutto

 

Złożono  2 oferty (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto, okres gwarancji)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto (zł)

Gwarancja jakości [miesiące]

1

PLADA Sp. z o.o., ul. Ozimska 17,
46-053 Chrząstowice

1 334 720,00 zł/

1 641 705,61 zł

60

2

POLINSTAL Sp. z o.o., ul Opolska 79a, 47-300 Krapkowice  

1 064 278,00 zł

1 309 061,94 zł

60

 
        Sporządził                                                                                                                                  Zatwierdził
Bartłomiej Tokarski                                                                                                                       Zarząd Spółki
                                                                                                                                                        Gerard Ligus
 
 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2022r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2022r.  godz. 12:00

2.    Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
Oferta w postępowaniu na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie”  oraz  ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie

Nie otwierać przed dniem:  [14.01.2022 o godz. 12:30 ]

3.    Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kętrzyński-MAO Projektu, e-mail: biuro.jrp@oleskiewodociagi.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących zadań :

Cz.I „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” – (zadanie objęte dofinansowaniem  z funduszu Unii Europejskiej  dla Projektu  pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z kompletną przepompownią sieciową oraz 2-ma przepompowniami przydomowymi. Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej studni kanalizacyjnej oznaczonej na rysunkach jako Si w ul. Gorzowskiej.  Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno. Zakres zamówienia obejmuje:

 • Wykonanie kanałów z rur PVC, śr. 200 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi -356,00m. 
 • Wykonanie kanałów z rur kamionkowych, śr. 200 mm  w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi 161,00m
 • Wykonanie kanałów z rur PVC, śr. 160 mm  w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi – 67,50 m
 • Wykonanie kanałów metodą przewiertną rurami kamionkowymi o śr. 200 mm, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 95,00 m
 • Wykonanie przewodów z rur PE, śr. 90 mmw wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 121,00 m
 • Wykonanie przewodów z rur PE, śr. 63 mmw wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi – 48,00m
 • Wykonanie przewodówz rur PE, śr. 50 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 91,00m
 • Dostawa i montaż studni rewizyjnych o śr. 1000 mm betonowych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi -21 szt.
 • Dostawa i montaż studni kanalizacyjnych o śr. 425 mm PVC dwuściennych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 15 szt.  
 • Dostawa i montaż studni rozprężnych z PE, śr. 600 mm, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi – 2szt.
 • Wykonanie kompletnej przepompowni sieciowej PS1 wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, oprogramowaniem, monitoringiem przepompowni oraz przyłączem wody i zagospodarowywaniem - 1 szt.
 • Wykonanie kompletnych przepompowni przydomowych Pp1 oraz Pp2 wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi -2 szt.

Cz.II „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie” – (zadanie nie objęte dotacją z Unii Europejskiej finansowane w całości z środków własnych Spółki). Przedmiotem zadania jest wykonanie sieci wodociągowej  z konieczną armaturą, hydrantami oraz odgałęzienia wraz przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci. Obiekt jest usytuowany na terenie miasta Olesno, w gminie Olesno. Zakres zamówienia obejmuje:

 • Wykonanie wodociągu z rur PE, śr. 90 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 291,50 m
 • Wykonanie wodociągu z rur PE, śr. 110 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 416,50 m
 • Wykonanie wodociągu z rur PE śr. 110 mm w  przewiertach, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 137,00 m
 • Wykonanie wodociągu z rur PE, śr.32 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi towarzyszącymi – 89,50m
 • Dostaw i Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych śr.80mm, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi – 6 szt.

UWAGA:

W ramach zadania ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie’’ Wykonawca wykona:

 • sieć główną od studni Si-Pp1 wraz z odgałęzieniami od sieci głównej do pierwszej studzienki na posesji prywatnej. Odcinek S2.1-S2.4 Wykonawca wykona w przewiercie z rur kamionkowych przewiertowych Ø200, natomiast odcinek od Si- SR1 wykona z rur kamionkowych Ø200 w wykopach otwartych. Zaś odcinki PS1-S3.2, S2.4-SR2, PS1-S2.1 wykona z rur PVC SN8 Ø200 w wykopach otwartych. Odcinek przewodu tłocznego PS1-SR1 Wykonawca wykona z rur PE 100 RC SDR17 Ø90, natomiast odcinek Pp1-t 2.4 z rur PE100 RC SDR 17 Ø63, a odcinki t 2.4-SR2 i t 2.4-Pp2 z rur PE100 RC SDR 17 Ø50. Odcinki odgałęzień bocznych (od sieci głównej do studzienki na posesji prywatnej) Wykonawca wykona z rur PVC Ø160 w wykopach otwartych;
 • posadowi kompletną przepompownię sieciową wraz z monitoringiem jej pracy i zasilaniem energetycznym zgodnie z projektem branży elektrycznej;
 • posadowi kompletne przepompownie przydomowe z ich sterowaniem i zasilaniem energetycznym. Zasilnie przepompowni Pp2 Wykonawca wykona ze złącza kablowo-pomiarowego zgodnie z projektem branży elektrycznej,  natomiast zasilanie przepompowni przydomowej Pp1 wykona zalicznikowo z budynku mieszkalnego wraz z licznikiem energii, którego lokalizacja przedstawiona jest na PZT

W ramach zadania ,, Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie’’ Wykonawca wykona:

 • sieć główną od węzła 1-34. Odcinki od węzła 1-8 i 15-23 Wykonawca wykona rur PE100 RC SDR 17 Ø110 w wykopach otwartych, natomiast odcinek od węzła 8-15 z rur PE100 RC SDR 17 Ø110 w przewiercie, a odcinek 23-34 rur PE100 RC SDR 17 Ø90 w wykopach otwartych
 • zabuduje na sieci hydranty nadziemne DN 80mm
 • wykona przełączenia przyłączy z rur PE100 SDR17Ø 32
 • Zamawiający informuje, iż inwestycja realizowana będzie na terenach, którego właścicielem na dzień ogłoszenia przetargu jest  PKP S.A. Aktualnie trwają negocjacje pomiędzy PKP a Gmina Olesno dotyczące przejęcia terenu pod inwestycje realizowane przez OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie.   Przed przystąpieniem do prac w terenie planowanej inwestycji OPWiK sp. z o .o w Oleśnie przejmie teren do realizacji prac od Gminy Olesno lub od PKP dokonując niezbędnych czynności w zakresie planowanej inwestycji .  Wszelkie koszty związane  zajęciem terenu pod budowę oraz umieszczeniem urządzeń w pasie działek na których zlokalizowane  będą sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą ponoszone przez Zamawiającego . Jednakże koszty dotyczące zajęcia terenu pod budowę  Zamawiający ponosić będzie nie dłużej niż  przez okres  120 dni od wejścia w teren, tj. czasu, który wyznaczył Zamawiający na wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie. W przypadku dłuższego terminu realizacji robót każdy następny dzień zajęcia terenu pod budowę ponosić będzie  Wykonawca. Projekt organizacji ruchu opracuje Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym  kosztów  jego sporządzenia które pokryje Zamawiający.
 • Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wystawienia i dostarczenia dwóch odrębnych zabezpieczeń należytego wykonania umowy osobno dla zadania ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz osobno dla zadania ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”  oraz ustala zabezpieczania wysokości 5 % ceny całkowitej brutto dla poszczególnych zadań,  wynoszącej łącznie 5 % ceny całkowitej oferty brutto.
 • Koszty budowy i utrzymania zaplecza oraz magazynowania materiałów ponosi Wykonawca zgodnie z zapisami ST-00. 
 • Odtworzenie drogi asfaltowej należy wykonywać zgodnie z decyzją Gminy Olesno nr Z.III.7230.1.119.2021 z dnia 24.11. 2021 oraz decyzją  nr Z.III.7230.1.126.2021 z dnia 13.12.2021r przyjmując, iż w pasie wykonywanych wykopów otwartych  należy odtworzyć warstwy podbudowy i warstwę wiążącą  po  szerokości wykonywanych wykopów a warstwę ścieralną drogi należy wykonać po całej szerokości drogi na odcinku, na którym były wykonywane  wykopy otwarte .Szerokość pasa drogi asfaltowej jest zmienna na długości i wynosi od 3,7 do 4,0 m szerokości. Najwęższy odcinek drogi asfaltowej dotyczy odcinka od budynku nr 11 do studzienki S.2.10  i wynosi ca 3,2 m. Na planie sytuacyjnym dokumentacji projektowej Zamawiający zaznaczył miejsce rozgraniczające pas drogi asfaltowej i pas drogi szutrowej.
 • Dla robót wykonywanych metodą bezwykopową ( miejsca wykopów pod komory podawcze i odbiorcze ) - odtworzenie drogi asfaltowej należy wykonywać jak dla wykopów otwartych.
 • Roboty ziemne dla wykopów otwartych należy przewidywać na odkład lub z odwozem  gruntu na plac składowy do 1 km w obrębie realizowanych robót ul. Kolejowej.
 • Zamawiający wymaga, po zakończeniu prac budowlano-montażowych oraz podpisaniu protokołu Odbioru Końcowego przez Strony, wystawienia dwóch gwarancji jakości zgodnie z Wzorem Gwarancji Jakości będącej załącznikiem do Cz. II-SIWZ- Wzór umowy odrębnie dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” oraz odrębnie dla zadania   „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”

Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Cz III SIWZ-OPZ) JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ: LINK DO STRON:https://drive.google.com/drive/folders/1NGZKZYXKCzSeOvNwecaKNMp_vJ1Zr8rr?usp=sharing

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym umowy wykonanie kontraktu na roboty budowlane w ramach realizacji Projektu Funduszu Spójności pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIiŚ .02.03.00-00-0305/17 w realizacji w/w Projektu zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności oraz umową o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności.

Przedmiot zamówienia

Cz.I „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” – (zadanie objęte dofinansowaniem

 1. Wykonanie kanałów z rur PVC, śr. 200 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi -356,00m. 
 2. Wykonanie kanałów z rur kamionkowych, śr. 200 mm  w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi 161,00m
 3. Wykonanie kanałów z rur PVC, śr. 160 mm  w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi – 67,50 m
 4. Wykonanie kanałów metodą przewiertną rurami kamionkowymi o śr. 200 mm, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 95,00 m
 5. Wykonanie przewodów z rur PE, śr. 90 mmw wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 121,00 m
 6. Wykonanie przewodów z rur PE, śr. 63 mmw wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi – 48,00m
 7. Wykonanie przewodówz rur PE, śr. 50 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 91,00m
 8. Dostawa i montaż studni rewizyjnych o śr. 1000 mm betonowych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi -21 szt.
 9. Dostawa i montaż studni kanalizacyjnych o śr. 425 mm PVC dwuściennych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 15 szt.  
 10. Dostawa i montaż studni rozprężnych z PE, śr. 600 mm, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi – 2szt.
 11. Wykonanie kompletnej przepompowni sieciowej PS1 wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, oprogramowaniem, monitoringiem przepompowni oraz przyłączem wody i zagospodarowywaniem - 1 szt.
 12. Wykonanie kompletnych przepompowni przydomowych Pp1 oraz Pp2 wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi -2 szt.

Cz.II „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Oleśnie”

 • Wykonanie wodociągu z rur PE, śr. 90 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 291,50 m
 • Wykonanie wodociągu z rur PE, śr. 110 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 416,50 m
 • Wykonanie wodociągu z rur PE śr. 110 mm w  przewiertach, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi - 137,00 m
 • Wykonanie wodociągu z rur PE, śr.32 mm w wykopach otwartych, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi towarzyszącymi – 89,50m
 • Dostaw i Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych śr.80mm, wraz z niezbędnymi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi – 6 szt.

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233140-2 Roboty drogowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 15.06.2022r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości nie mniejszej niż 500 m w ramach jednej dwóch lub trzech umów na roboty budowlane, w tym co najmniej   90 m sieci kanalizacyjnych  wykonanych metodą bezwykopową z rurociągów kamionkowych o średnicy co najmniej fi 150 oraz wykonania co najmniej 100mb sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej metodą bezwykopową z rur PEHD o średnicy co najmniej  fi 90 .”

Szczegółowe Warunki udziału dot. Wiedzy i doświadczenia  znajdują się w Cz. I IDW rodz. 9)  oraz rozdz. 10) ust. 1

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

 • Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru przy realizacji przynajmniej jednego lub dwóch kontraktów dot. budowy/ przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, o średnicy co najmniej fi 150 i łącznej długości nie mniejszej niż 500 m

Szczegóły warunku udziału w postępowaniu znajdują się w Cz. I SIWZ- IDW rodz. 9) oraz rozdz. 10) ust. 2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 PLN

Szczegółowe Warunki udziału dot. Sytuacji ekonomicznej i finansowej znajdują się w rozdz. 9 Cz I SIWZ - IDW oraz rozdz. 10) ust. 3

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 zł
Szczegóły dotyczące form wadium oraz miejsca i sposobu wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdz.12 Cz I SIWZ - IDW

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały szczegółowo określone w wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

 1. wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty.
 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. CENA 90%
2. GWARANCJA JAKOŚCI 10%


Szczegółowy opis kryterium oceny ofert znajduje się w  Cz I SIWZ - IDW-  rozdz. 25)

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 9 zapytania ofertowego.
Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale 10 zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie lub jeśli dokumenty zawierają braki lub ich treść́ jest niejasna.

Odrzuceniu podlegają̨ oferty:

 1. niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia;
 3. niezgodne z treścią SIWZ;
 4. zawierające błędy w obliczeniu ceny
 5. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE

Adres

36-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343582484

Fax

343582421

NIP

5761580396

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0305/17-00