Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)

                                                                                          Olesno dn, 23.05.2022r

TO.450.5.2022.BT   

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zgodnie z Regulamin udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie -

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)-postępowanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:

Kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W postępowaniu zostało złożona 1 oferta:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

1 Mg odpadu netto/brutto

Cena ofertowa netto/ brutto [zł]

1

Synergia Południe Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Kolejowa 57

40-602 Katowice

750,00/

810,00

26 250,00/

28 350,00

 

 

 

                                                                                                                                                      Zatwierdził      

                                                                                                                                                         Zarząd Spółki

                                                                                                                                       

Załącznik:


  

Olesno dn, 20.05.2022r

TO.450.5.2022.BT                                                                              

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W dniu 20.05.2022r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1215) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. TO.450.5.2022.BT pn:

 ,, Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskownika)

 

Złożono  1 ofertę  (nazwa wykonawcy, cena za 1 Mg odpadu, cena ofertowa netto/brutto,)

Lp.

Nazwa wykonawcy

1 Mg odpadu netto/brutto

Cena ofertowa netto/ brutto [zł]

1

Synergia Południe Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Kolejowa 57

40-602 Katowice

750,00/

810,00

26 250,00/

28 350,00

 

 

 

Sporządził                                                                                                                                 Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                   Zarząd Spółki

                                                                                                                                                        Gerard Ligus

Załącznik: PDFZawiadomienie Piaskownik.pdf (216,96KB)
 

 


Olesno, dnia 10.05.2022 r.

 

TO.450.5.2022.BT

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych oczyszczalni ścieków, o kodzie
19 08
02 (zawartość piaskownika)

 

II Tryb udzielenia zamówienia

 1. Zamówienie jest prowadzone wg zapisów Regulaminu udzielania zamówień Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.), ustawę  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.)

 

III Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, zawartości piaskownika o kodzie 19 08 02 w roku 2022 ., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) w szacowanej ilości 35 Mg.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
 3. Zakres zamówienia został określony szacunkowo, rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości zagospodarowanego odpadu
 4. Ważenie odpadów odebranych od Zamawiającego będzie odbywać się kosztem i staraniem Oferenta. Zamawiający  zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu.
 5. Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem
 6. Miejsce odbioru odpadu: Oczyszczalnia ścieków w Oleśnie ul. Stobrówki -Wiata technologiczna, zmagazynowane w workach typu Big-bag o pojemności ok. 1 Mg
 7. Załadunek odpadu na środek transportu odpadu z oczyszczalni ścieków  - po stronie Zamawiającego
 8. Środki transportu wykorzystywane przez Oferenta do wykonania usługi muszą być przystosowane do przewozu odpadów o kodzie 19 08 02 -zawartość piaskownika  
 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
 10. Sukcesywny Odbiór odpadu przez Wykonawcę nastąpi w uzgodnionych terminach  w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Zamawiającego. 

 

CPV

90 00 00 00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

 

IV Terminy wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 roku

 

V Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie: 20.05.2022r.  godz. 11:45 w formie elektronicznej  na adres mailowy: b.tokarski@oleskiewodociagi.pl
 2.  Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022r roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2).

VI Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w punkcie IV wyślą następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),
 2. uprawnienia w zakresie transportu odpadów ( wpis do rejestru BDO) z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 08 02,
 3. aktualną decyzję w zakresie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów z wyszczególnieniem odpadów o kodzie 19 08 02 oraz wpis do rejestru BDO.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada takich uprawnień lub decyzji, powinien dołączyć do oferty uprawnienia lub decyzję firmy (Podwykonawcy) na transport oraz przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) przedmiotowego odpadu oraz umowę z tą firmą (Podwykonawcą).

VII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez

 VIII. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie elektronicznej, w języku polskim oraz  zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.       
 3. Każdy z Wykonawców może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 4. Oferta oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz  podpisane i opieczętowane pieczątką imienną lub podpisane certyfikowanym elektronicznym podpisem przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym w takim przypadku stosowne pełnomocnictwo musi być  dołączone do oferty. Oferty niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione będą podlegały odrzuceniu.
 5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty są wyłącznym kosztem Wykonawcy.
 6. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

IX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.

X Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  z uwzględnieniem wymogów dotyczących  form określonych poniżej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Jacek Widera – tel. 512 787 313 w godz. 0800– 1500.

b) w sprawie procedury: Bartłomiej Tokarski – tel. 512 786 838 w godz. 0730– 1500.

 XI.  Informacje RODO

1.  Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@oleskiewodociagi.pl 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4.  Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5.  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 oraz ust 2 ustawy Pzp.

6.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

XI Załączniki.