Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze

 

                                                                                      Olesno, dnia  17.11.2022r.

 

251.1bis.MM.

 

 

Zawiadomienie

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

 

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie:

 

 1. ,, polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze Oferta nr  1 -MK-LEX Marcin Karmelita ul. Warcisława I 5/2, 80-209 Chwaszczyno Cena ofertowa brutto: 2 389,00

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem  formalnym oraz spełnia warunki określone  w zapytaniu ofertowym

 

 1. Zbiorcze zestawienie i streszczenie oceny ofert

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Suma punktów

 

1

MK-LEX Marcin Karmelita ul. Warcisława I 5/2, 80-209 Chwaszczyno

2 389,00

100

100

2

Colonnade Insurance Societe Anonyme , Reu Jean Piret 1, 2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga reprezentowana przez  Colonnade Insurance S.A.  Oddział w Polsce ul. Prosta 67,00-838 Warszawa

8 500,00

28

28

 

Sporządziła                                                                                                                           Zatwierdził

Magdalena Majchrzak                                                                                                              Zarząd Spółki

                                                                                                                                                       Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.pdf (345,54KB)
 


  251.1bis.MM                                                                                                                                           Olesno 07.11.2022

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W dniu 07.11.2022r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1215) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. 251.1bis.MM pn:

 

 ,, polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze

 

 

Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy, cena ofertowa brutto,)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

1

MK-LEX Marcin Karmelita ul. Warcisława I 5/2, 80-209 Chwaszczyno

2 389,00

2

Colonnade Insurance Societe Anonyme , Reu Jean Piret 1, 2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga reprezentowana przez  Colonnade Insurance S.A.  Oddział w Polsce ul. Prosta 67,00-838 Warszawa

8 500,00

 

 

Sporządził                                                                                                      Zatwierdził

Magdalena Majchrzak                                                                                        Zarząd Spółki

                                                                                                                         Gerard Ligus

Załącznik: PDFProtokoł z otwarcia 07.11.2022.pdf (247,94KB)
 


 Szanowni Państwo, Zamawiający z uwagi na otrzymanie pytanie do treści SIWZ publikuje odpowiedzi:


Olesno, dnia 19.10.2022 r.

 

251.1bis.MM.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze

I Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

II Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez zastosowania ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z póżn. zm.) zgodnie
  z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

II Przedmiot zamówienia.

 1.  Przedmiotem zamówienia jest polisa ubezpieczeniowa na cele ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku
  w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze co wynika  z art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.)
 2. Data obowiązywania ubezpieczenia od dnia podpisania do 30.11.2023r.
 3. Kwota polisy ubezpieczeniowej 200 000,00 zł. OC musi obejmować ewentualne szkody z tytułu przedostania się substancji do powietrza, wody lub gruntu.
 4. Działki, na której zlokalizowane jest składowisko jest dzierżawione przez OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie od Gminy Olesno.
 5. Przedmiotowe składowisko odpadów inny niż niebezpieczne
  i obojętne znajduje się w miejscowości Świercze gm. Olesno powiat oleski, województwo opolskie na działkach numer 254/54, 256/51, 258/51 k.m. 1 obręb ewidencyjny Świercze wg załączonej mapy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 6. Składowisko zostało wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 09.09.1993r. Obecnie składowisko nie jest eksploatowane, w trakcie rekultywacji. Przyjmowanie odpadów do składowania zostało zakończone z końcem grudnia 2015r.  
 7. Powierzchnia kwatery składowiska 2,1ha. Teren składowiska ogrodzony z siatki stalowej.
 8.  Teren składowiska zlokalizowany jest w środkowej części gminy Olesno w odległości około 2,7 km na północny wschód od centrum Olesna. Od strony zachodniej i południowej składowisko przylega do gruntów ornych, przez które przebiega droga asfaltowa stanowiącej dojazd do niego. Od zachodniej i północnej strony teren otaczają niewielkie zadrzewienia stanowiące pas zieleni izolacyjnej , a za nimi duży kompleks leśny. W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska brak jest naturalnych cieków oraz zbiorników wód powierzchniowych.     
 9. Na terenie składowiska znajdują się następujące obiekty:

- uszczelniona kwatera składowiska o pow. 2,1 ha (uszczelnienie dna i skarp w postaci folii PEHD o gr.2 mm),

- drenaż wód odciekowych wykonany z rur drenarskich Ø100mm, którym zbierane wody odciekowe kierowane są do żelbetowego  zamkniętego  zbiornika odcieków,

-zbiornik wód odciekowych służący do poboru tych wód do badań laboratoryjnych  

- brodzik dezynfekcyjny kół pojazdów,

- 3 studnie odgazowania z pochodniami ( docelowo w ramach prac rekultywacyjnych planowana jest budowa 3 dodatkowych studni odgazowania wraz z pochodniami)

- 3 otwory  obserwacyjne (piezometry) dla potrzeb monitoringu wód podziemnych

- 2 repery geodezyjne dla potrzeb badania przebiegu osiadania kwatery składowiska

10. Obecnie na składowisku prowadzony jest monitoring w fazie eksploatacyjnej.

 1. Kody CPV

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

 

III Terminy wykonywania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania do 30.11.2023r. 

IV Miejsce, termin składania ofert

W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza ofertowego należy dołączyć Załącznik nr 3 oświadczenie
o posiadanych kompetencjach i uprawnieniach:

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a 46-300 Olesno, polisa ubezpieczeniowa- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Świercze”  Nie otwierać przed02.11.2022 r. godz. 12:00

Oferta składana drogą elektroniczną powinna być dostarczona w postaci zeskanowanego formularza ofertowego- Załącznik nr 2 wraz
z oświadczeniem- Załącznik nr 3 o posiadanych kompetencjach i uprawnieniach. Dokumenty należy podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu oraz w tytule wiadomości e-mail należy zawrzeć tytuł zapytania ofertowego, e-mail do wysyłki:

Oferty należy złożyć do dnia 02.11. 2022r. godz. 12.00

V Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadające wiedzę i doświadczenie,
 2. dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 3. Znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do postępowania.
 2. Oświadczenie o posiadanych kompetencjach i uprawnieniach stanowiący załącznik nr 3
 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) (jeśli dotyczy)

VII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

 1.  Kryterium Cena ofertowa – 100%
 2. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie
  i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

VIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

IX Dodatkowe informacje.

 1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych poniżej.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a) w sprawie procedury: Bartłomiej Tokarski – 512 786 838   godz. 800 – 1400. E-mai:

b) w sprawie przedmiotu zamówienia: Magdalena Majchrzak– 512 787 401 godz. 800 – 1400  e-mail

 X.  Informacje RODO

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@oleskiewodociagi.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz
ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 oraz ust 2 ustawy Pzp.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

XI Załączniki.