Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

                                                                              Olesno dn, 21.12.2022r

TPO.26.2.2022     

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W dniu 20.12.2022r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1215) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. TPO.26.2.2022 pn:

 

 ,, Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2023-2024”

 

Złożono  2 oferty (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto, wartość upustu)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto [zł]

Oferowana wartość upustu dla PB 95/ ON [zł]

1

PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52,
26-670 Pionki

147 828,00

/159 654,24

 

0,10/

0,10

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,BAAG” Renchen, Jończyk Sp.j,
ul Częstochowska 1, 46-300 Olesno

146 814,00/

158 559,12

0,13/

0,15

 

 

Sporządził                                                                                                      Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                            Zarząd Spółki

                                                                                                                       Gerard Ligus

 

 

załącznik: PDFProtokoł z otwacia 20.12.2022.pdf (214,48KB)


Olesno, dnia 09.12.2022 r.

TPO.26.2.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2023-2024

 

I Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez zastosowania ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

II Przedmiot zamówienia.

 1.  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie w latach 2023-2024.
 2. Szacowane zapotrzebowanie na paliwa dla pojazdów w skali roku wynosi odpowiednio Olej napędowy – 8 100dm3 oraz Benzyna PB 95- 2 800dm3. Łączna szacowana ilość paliw do zakupu wnosi:
 1. Olej napędowy – 16 200dm3
 2. Benzyna PB 95-  5 600dm3
 1.  Rzeczywista ilość zakupionego paliwa w okresie obowiązywania zawartej umowy. może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określone szacunkowe zapotrzebowanie, Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane.
 2. Zakup paliw płynnych nastąpi od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024r. w formie cyklicznych tankowań pojazdów oraz przenośnych zbiorników paliwa do sprzętu motorowego będących własnością Zamawiającego
 3. Sukcesywny zakup paliwa dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą dokumentu WZ lub przy użyciu karty wydawanej przez Wykonawcę, po każdym tankowaniu przez kierowcę lub pracownika Zamawiającego. Faktury za zakupione paliwo będą wystawione w okresach miesięcznych, - ostatniego dnia danego miesiąca
 4. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw należącej do Wykonawcy w momencie zakupu pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.
 5. Płatność będzie realizowana sukcesywnie po realizacji przedmiotu umowy w danym miesiącu, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane w Umowie konto Wykonawcy.
 6. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa z podaniem daty tankowania, numeru rejestracyjnego pojazdu, ilości i rodzaju paliwa oraz jego ceną jednostkową i wartość zakupu przed upustem oraz po upuście.
 7. Szczegółowy wykaz pojazdów dostarczony zostanie w dniu podpisania umowy.

III Terminy wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku

 

IV Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 20.12.2022r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)  tj OPWiK sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a 46-300 Olesno, Wypełnioną ofertę  z załącznikami należy złożyć  w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz ,, Sukcesywny zakup paliw płynnych dla pojazdów będących własnością OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2023-2024.”
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej, które należy kierować na adres mailowy: b.tokarski@oleskiewodociagi.pl
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2022 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego
 4. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę i zostaną zwrócone.

V Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 2. Dysponują  lub będą dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego
  (ul. Lubliniecka 3a, Olesno), czynną całą dobę 7 dni w tygodniu. – oraz podają adres stacji  formularzu ofertowym – zał. nr 1 do postępowania
 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej
  z obrotem paliwami płynnymi tj. posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 2243 ze zm.),
 4. Dysponują paliwami płynnymi będącymi przedmiotem obrotu, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 20I5r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2020, poz. 727 ze zm.). Paliwa muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych jak i zimowych oraz spełniać obowiązujące normy.

VI Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania.
 2. Kopia niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, w momencie podpisania
 3. Oświadczenie dotyczące jakości paliwa – Załącznik nr 2 do postępowania  
 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) (jeśli dotyczy)

VII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

 1.  Kryterium Cena ofertowa – 100%
 2. Cena ofertowa stanowić, będzie iloczyn kwoty zakupu jednego litra benzyny 95 oraz jednego oleju napędowego (na dzień opublikowania zapytania ofertowego tj. 09.12.2022) pomniejszona o obowiązujący w okresie umowy stały rabat dla każdego litra paliw z szacowanym zapotrzebowaniem na paliwa wymienionym w Roz. II Przedmiot Zamówienia poz. 2 a) oraz b).
 3. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie
  i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.
 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

VIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

IX Dodatkowe informacje.

 1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny
 2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych poniżej.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a) w sprawie procedury: Bartłomiej Tokarski – 512 786 838   godz. 800 – 1400. b.tokarski@oleskiewodociagi.pl

 X.  Informacje RODO

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@oleskiewodociagi.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz
ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 oraz ust 2 ustawy Pzp.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

XI Załączniki.