Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie

                                                                                      Olesno, dnia  21.02.20223r.

TO.26.1.2023.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu części postepowania

 

dla zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia  przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

 

            Zawiadamiam, że w postępowaniu pn. ,, Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie :

 

 1. W ramach Część I- Wyposażenie do wykonywania testów kuwetowych -wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1.

HACH LANGE Sp. z o.o.,

ul Krakowska 119,  50-428 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 63 073,22 zł

 

 1. W ramach Część II- Pozostałe Wyposażenie i drobny sprzęt laboratoryjny – unieważniono cześć postępowania z uwagi, iż ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W ramach Część I- Wyposażenie do wykonywania testów kuwetowych złożono 3 oferty

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

Liczba punktów za kryterium ,,Cena Brutto”

Suma punktów

1

HACH LANGE Sp. z o.o.,

ul Krakowska 119,  50-428 Wrocław

63 073,22 zł

100,00

100,00

2

Th. Geyer Polska Sp. z o.o.

ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa

68 584,80 zł

91,96

91,96

3

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

69 433,97

90,83

90,83

 

Sporządził                                                                                                                             Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                                                   Zarząd Spółki

                                                                                                                                      Gerard Ligus                                     

 

Załącznik:     PDFInformacja o wyniku postepowania.pdf (304,76KB)
              


                       

Olesno dn, 27.01.2023r

TO.26.1.2023

 

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 27.01.2023r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1215) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. TPO.26.2.2022 pn: ,, Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie”

 

 • W ramach Część I- Wyposażenie do wykonywania testów kuwetowych złożono  2 oferty (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto),

Nr. oferty

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto [zł]

1

HACH LANGE Sp. z o.o.,

ul Krakowska 119,  50-428 Wrocław

51 279,04 zł

/63 073,22 zł

2

Th. Geyer Polska Sp. z o.o.

ul. Czeska 22a, 03-902 Warszawa

55 760,00/

68 584,80

6

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

56 450,38/

69 433,97

 

 

 • W ramach Część II- Część II- Pozostałe Wyposażenie i drobny sprzęt laboratoryjny złożono  6 ofert (nazwa wykonawcy, cena ofertowa netto/brutto),
 

Nr. oferty

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa netto/ brutto [zł]

3

MERAZET Spółka Akcyjna

ul. J. Krauthofera 36

68 030,00/

83 676,90

4

DANLAB Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok

57 444,00/

70 656,12

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,SYL-CHEM” Sylwia KUNCA ul. Zimorodkowa 4,

85-436 Bydgoszcz

51 011,36/

62 744,04

6

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul. Polna 21, 87-100 Toruń

54 435,07/

66 955,13

7

Przedsiębiorstwo Techniczno handlowe ChemLAND Mariusz bartczak ul. Usługowa 3

 73-110 Stargard

70 511,61/

86 729,28

 

Sporządził                                                                                                      Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                          Zarząd Spółki

                                                                                                                      Gerard Ligus

 

Załącznik: PDFProtokoł z otwarcia 27.01.2023.pdf (343,04KB)

 


Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 24.01.2023

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści zamiast szafy termostatycznej model - ST 1 SMART CS inne, rozwiązanie?

Model jaki chcielibyśmy zaoferować posiada następujące parametry techniczne:

model z wnętrzem z tworzywa sztucznego:

Q4540B-numer katalogowy

Q-Cell 45/40- model

typ- Basic

pojemność brutto: 50 l

pojemność netto: 45 l

Cieplarka laboratoryjna z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza. Drzwi pełne, alarm otwartych drzwi, regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą nowoczesnego sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w graficzny wyświetlacz LCD, jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,5°C, port komunikacyjny RS-232

zakres temperatury od +8°C do +40°C

bądź model ze stalą nierdzewną w komorze :

Q12040B-numer katalogowy

Q-Cell 120-model- model

typ-INOX

pojemność brutto-130

pojemność netto 107

Wymuszonym obiegiem powietrza. Drzwi pełne, alarm otwartych drzwi, regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą nowoczesnego sterownika mikroprocesorowego wyposażonego w graficzny wyświetlacz LCD, jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,5°C, port komunikacyjny RS-232  wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, dodatkowe, szklane drzwi wewnętrzne

zakres temperatury: od +8°C do +60°C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania  z zastrzeżeniem spełnienia Specyfikacji technicznej.  W opinii Zmawiającego model ze stalą nierdzewną w komorze spełnia   warunki zamówienia

Pytanie nr 2: Czy waga na pewno ma być z kalibracją zewnętrzną - model ATZ 220 - jest z kalibracją zewnętrzną co wymaga używania zewnętrznego wzorca masy za każdym razem podczas kalibracji wagi. Czy ma być on dostarczone w dostawie oraz czy waga ma być z osłona przeciwpodmuchową ?.Istenieje możliwość dostarczenia wagi z kalibacją wewnętrzną (wzorzec masy w środku wagi - automatycznie kalibruje urządzenie). Proszę o doprecyzowanie. Dodatkowo - czy waga ma być na pewno  legalizowana ?

Odpowiedź:Zamawiający  informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ wymagana jest waga laboratoryjna legalizowania wraz zabudową Jednocześnie Zamawiający akceptuje dostawę wagi z kalibracją zewnętrzną  wraz z wzorcem wagi lub równoważną umożliwiającą kalibracje wewnętrzną. Kalibracje winne być akceptowalne przez Główny Urząd Miar.


Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 23.01.2023

Pytanie nr. 1 -dotyczy  część 2 poz 1 Stół wyspowy ze stanowiskiem do mycia -Standardowo półki nadstawki wykonuje się ze szkła bezpiecznego VSG. Prosimy o zmianę zapisów specyfikacji. Ze względu na ciężar konglomeratu nie stosuje się go do wykonywania półek nadstawki.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza wykonanie półek z nadstawki ze szkła bezpiecznego VSG

 


Olesno, dnia 17.01.2023 r.

 

TO.26.1.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie

 

I Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

II Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez zastosowania ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem dostawy jest dostawa wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczalnia ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie wyszczególnionego  załączniku nr 2 do niniejszego zapytania  ofertowego i skradającego się  z dwóch części:
  1. Część I- Wyposażenie do wykonywania testów kuwetowych
  2. Część II- Pozostałe Wyposażenie i drobny sprzęt laboratoryjny
 2. Wszystkie oferowane artykuły  muszą być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję obsługi  w języku polskim oraz spełniać wszelkie obowiązujące normy i standardy
 3. Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te produkty, które posiadają właściwości  i parametry techniczne, jakościowe nie gorsze niż produkty wskazane przez Zamawiającego  w załączniku nr. 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca, który powołuje         się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że zaoferowane przez     niego produkty są nie gorsze od produktów wymaganych przez Zamawiającego.
 4.  Cena oferty przedstawiona w Formularzu oferty, obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia, w tym koszty transportu zamówień oraz ewentualnego montażu urządzeń.
 5. Zamawiający dopuszcza  złożenie  ofert częściowych na wybraną cześć Przedmiotu zamówienia lub całość, przy czym oferta dla każdej z części będzie rozpatrywania indywidualnie.
 6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
 8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej  na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 9. Kody CPV
 • 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 •  38900000-4-  Różne przyrządy do badań lub testowania
 • 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
 •  38400000-9 -Przyrządy do badania właściwości fizycznych

IV Terminy wykonywania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do dwóch miesięcy od podpisania umowy.

V Miejsce, termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie 27.01.2023r. do godz.12:00.

W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza ofertowego należy dołączyć Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a 46-300 Olesno, „Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie”  Nie otwierać przed 27.01.2023 r. godz. 12:00

Oferta składana drogą elektroniczną powinna być dostarczona w postaci zeskanowanego formularza ofertowego- Załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem- Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o e-mail do wysyłki: lub lub

VI Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. poosiadają uprawniania do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia

VII Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1A oraz 1B do postępowania.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-
  Zał. nr 3 do zapytania ofertowego
 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) (jeśli dotyczy)

VIII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

 1.  Kryterium Cena ofertowa – 100%
 2. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie
  i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.
 4. Zamawiający dokona odrębnej oceny dla określonych części Przedmiotu Zamówienia.
 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

IX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

X Dodatkowe informacje.

 1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny
 2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych poniżej.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a) w sprawie procedury: Bartłomiej Tokarski – 512 786 838   godz. 800 – 1400. E-mail:

 XI.  Informacje RODO

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@oleskiewodociagi.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz
ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 oraz ust 2 ustawy Pzp.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

XII Załączniki.

 1. DOCZał. 1 Formularz ofertowy.doc (35,00KB)
 2. DOCXZał. nr 1A -Kalkulacja cenowa dla cz. 1 zamówienia.docx (22,11KB)
 3. DOCXZał. nr 1B-Kalkulacja cenowa dla cz. 2 zamówienia.docx (29,13KB)
 4. DOCXSPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx (31,18KB)
 5. DOCXzal-nr-3 oświadczenie o spełnieniu warunków.docx (15,65KB)