Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Oleskiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, realizując uchwałę nr 2/2023  z dnia 17 stycznia  2023 r., ogłasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Oleśnie.

Rada Nadzorcza Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Oleśnie, ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

 1. Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Oleśnie, ul. Lubliniecka 3a, jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada  Gmina Olesno. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami uzyskane w Polsce lub za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  3. legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. legitymuje się co najmniej 3 letnim  doświadczeniem w kierowaniu zespołem pracowników, na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  5. spełnia inne niż wymienione w ppkt 1)-4) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
  6. posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 3. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien mieć ogólną wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy prawo pracy, wybranych zagadnień ustawy Prawo Wodne oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1. CV,
  2. kwestionariusz osobowy (wzór zał. nr 2)
  3. list motywacyjny zawierający strategię rozwoju Spółki
  4. oświadczenia (  wzór zał. nr 3 ):
   1. o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
   2. o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
   3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   4.  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   5. że nie toczą się przeciwko kandydatowi żadne postępowania karne,
   6. że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
   7. o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
   8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
   9. o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu,
   10. o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
   11. że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   12. że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   13. że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   14. że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
   15. że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, - wzór oświadczenia dla pkt. 4 (ppkt a-o) stanowi załącznik nr 2,
   16. w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4.
  5. odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe ,
  6. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
  7. kserokopię aktualnego prawo jazdy kat. B,
  8. oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,
  9. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
 1. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 1. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 1. Kandydat ma możliwość uzyskania informacji o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie OPWiK Spółki z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a , 46-300 Olesno i zapoznania się z materiałami, które obejmują:
 1. umowę Spółki,
 2. aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
 3. sprawozdanie z działalności spółki oraz  sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz prognozę bilansu spółki za rok 2022.
 4. zagadnienia techniczne Spółki.
 1. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej OPWIK sp. z o.o w Oleśnie,  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Oleśnie   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
 1. Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki na adres: ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu OPWiK sp. z o.o. w Oleśnie  – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 14:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Spółki, ul. Lubliniecka 3a , 46-300 Olesno.
 1. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.
 1. Komisja zbiera się w siedzibie OPWiK sp. z o. o. w Oleśnie na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.
 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
  1. znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
  3. znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
  4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
  5. doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 1. Komisja może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.
 1. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

 

Przewodniczący komisji konkursowej -  Piotr Kętrzyński

Załączniki: