Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – I partia osadu

 

                                                                                    Olesno dn, 08.02.2023r

TOM.722.1.2023

 

Protokół z otwarcia ofert

 

W dniu 08.02.2023r. w biurze Zamawiającego  (Olesno ul. Lubliniecka 3a o godz. 1200) odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego nr. TOM.722.1.2023 pn:

 ,,Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – I partia osadu”

Złożono  3 oferty (nazwa wykonawcy,  cena za 1 Mg odpadu netto/brutto cena ofertowa netto/brutto,)

Lp.

Nazwa wykonawcy

1 Mg odpadu netto/brutto [zł]

Cena ofertowa netto/ brutto [zł]

1

i7invest Sp. z o.o. ul. Lwowska 31/101

56-400 Oleśnica

120,00/

129,60

36 00,00/

38 880,00

2

Konsorcjum firm:

 1. Kozera Sp. z o.o. ul. Strzelecka 15, 46-14 Domaszowice- Lider Konsorcjum
 2. Bryll Rafał, Aneta- Partner Konsrocjum

99,00/

106,92

29 700,00/

32 076,00

3

Envipro Sp. z o.o. ul. Korneckiego 5,
46-109 Opole

220,00/

270,60

66 000,00/

81 180,00

 

Sporządził                                                                                                      Zatwierdził

Bartłomiej Tokarski                                                                                            Zarząd Spółki

                                                                                                                        Gerard Ligus


 Modyfikacja treści ogłoszenia 02.02.2023r.

 • Dokonano korekty omyłki pisarskiej w terminie wykonania zamówienia
 • Do załączników dodano zdjęcia i ostatnie wykonane badania osadu.

Olesno, dnia 01.02.2023 r.

 

TOM.722.1.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie – I partia osadu

 

I Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez zastosowania ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w oparciu o:
  1. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.),
  2. Ustawę  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257)
  4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 89).
  5. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.)

III Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie na gruntach będących we władaniu Wykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych aktów prawnych  wymienionych w rodz. II ust. 3
 2. Wykonawca zapewni załadunek na oczyszczalni, transport, miejsce i docelowe zagospodarowanie osadów procesach odzysku wymienionych w §96 ust. 1 pkt. 1)- 5) Ustawy o odpadach na gruntach będących w jego władaniu. Zgodnie z przepisami warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych w jest ich równomierne rozprowadzenie na powierzchni gruntu i wymieszanie z glebą. Czynności te wykonuje się nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu komunalnych osadów ściekowych na nieruchomość gruntową, na której mają być stosowane. (Zalecane jest posiadanie przez władającego gruntem nr rejestrowego w BDO w celu możliwości potwierdzenia przyjęcia osadów. )
 3. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn..zm.) zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały one wytworzone. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa
 4. Zamawiający zapewni wykonanie niezbędnych analiz gleb przeznaczonych do zagospodarowania, analiz partii osadów oraz opracuje instrukcje wykorzystania osadów na konkretnych gruntach mając na uwadze wymagania aktów prawnych także przygotuje wymagane prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów.
 5. Przedmiot zamówienia przewidziany do odbioru:  Zmagazynowana partia osadu
  z jeden z kwater  Wiaty technologicznej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w ilości ok. 300 ton (ok 70 Mg s.m.)
 6. Wielkość partii osadu oraz suchej masy została wyliczona szacunkowo zgodnie z posiadaną wiedzą i może ulec zmianie, spowodowaną dynamiką odbioru i innymi niezależnymi czynnikami.  
 7. Wykonawcą może być rolnik lub jednostka gospodarcza, prowadząca własne gospodarstwo rolne, posiadająca prawo własności do gruntu (władający powierzchnią ziemi),
 8. Wykonawca musi dysponować niezbędnym sprzętem do realizacji transportu, załadunku i zagospodarowania osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych- poprzez rozprowadzenia osadów po powierzchni gruntu i zmieszania z glebą poprzez głęboką orkę). Powinien móc potwierdzić transport, odbiór i zastosowanie osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Zamawiający dopuszcza realizację transportu przez inny podmiot- podwykonawcę zakresu usługi. Wymagane jest posiadanie przez podmiot transportujący osady wpisu do rejestru BDO w zakresie umożliwiającym transport odpadu o kodzie 19 08 05
 10. W celu wykonania przez OPWiK niezbędnych badań i opracowań Wykonawca na etapie zapytania oferty dołączy mapy pól przeznaczonych do rozprowadzenia osadów oraz informację dotyczącą ich areału.
 11. Odbiór odbywa się w ustalonym z kierownictwem oczyszczalni terminem. Załadunek osadów możliwy jest w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15.00. Inne terminy załadunku możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym.

IV Termin wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2023 roku

V Miejsce, termin składania ofert

Kompletną ofertę należy złożyć w terminie do 08.02.2023 godz.11:45

W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. wraz z oświadczeniami wymienionymi w Rodz. VI zawartość oferty.

Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a 46-300 Olesno, Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie ”  Nie otwierać przed 08.02.2023 r. godz. 12:00

Oferta składana drogą elektroniczną powinna być dostarczona w postaci zeskanowanego formularza ofertowego- Załącznik nr 1 wraz z wymaganymi oświadczeniami. Dokumenty należy podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu oraz w tytule wiadomości e-mail należy zawrzeć tytuł zapytania ofertowego,

e-mail do wysyłki:

VI Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 • posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

VII Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania.

 2. Oświadczenie osoby władającej działką rolną , na której mają być zastosowane komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Oleśnie.

 3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

 4. oświadczenie sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 o byciu czynnym podatnikiem podatku VAT, 

 5. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

 6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

VIII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

 1.  Kryterium Cena ofertowa – 100%

 2. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie
  i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

IX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

 3. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.

 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

X Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejsze zapytanie ofertowe.

 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano zapytanie ofertowe.

XI Dodatkowe informacje.

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych poniżej.

 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny

 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a) Bartłomiej Tokarski – 512 786 838   godz. 800 – 1400. e-mail: b.tokarski@oleskiewodociagi.pl

 XII.  Informacje RODO

1.  Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@oleskiewodociagi.pl 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4.  Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz
ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5.  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 oraz ust 2 ustawy Pzp.

6.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

XIII Załączniki.

 1. DOCXZałącznik nr 1-Formularz ofertowy.docx (20,27KB)
 2. DOCXzał. nr 2 -oświadczenie o gruntach.docx (15,76KB)
 3. DOCXZałącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- osady.docx (15,40KB)
 4. DOCXZałącznik nr 4 – wzór oświadczenia o byciu czynnym podatnikiem podatku Vat.docx (13,89KB)
 5. PDF_0_12_2022_4_FM_1.pdf (276,78KB)
 6. ZIPZdjęcia osadu.zip (32,63MB)