Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty remontowe budynku hali filtrów

Olesno, dnia 20.04.2017 r.

 

K.ZP.271.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Roboty remontowe budynku hali filtrów

I Zamawiający.

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a

tel. (34) 358 24 84, fax.  (34) 358 24 21

REGON: 366188365, NIP: 5761580396

 

II Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są „Roboty remontowe budynku hali filtrów” przy ul. Lublinieckiej 3a w Oleśnie.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej i obejmuje w szczególności;

 • wymianę parapetów zewnętrznych,
 • naprawę tynków zewnętrznych,
 • wymianę stolarki okiennej stalowej na PCV,
 • ocieplenie budynku,
 • remont daszków nad wejściem głównym,
 • roboty malarskie.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawiez 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.),ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) oraz

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

W trakcie realizacji zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę. na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dowody :

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

 

Kod CPV

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 Izolacja cieplna

45442100-8 Roboty malarskie

 

III Terminy wykonywania zamówienia.

Pożądany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

 

IV Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Roboty remontowe budynku hali filtrów” w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) –  w terminie do dnia 05.05.2017 roku, do godz. 11.30.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3).

 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego) oraz następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem (roboty ogólnobudowlane dotyczące w szczególności wymiany stolarki budowlanej, ocieplenia budynków czy roboty malarskie) i wartością (minimum 50 tysięcy złotych każda) przedmiotowi zamówienia wraz z potwierdzeniem, iż roboty te zostały wykonane należycie,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- kosztorys ofertowy.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

 

VII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zamieści informacje na swojej stronie internetowej.

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

IX Dodatkowe informacje.

 

Pytania dotyczące niniejszego postępowania Oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

a)  w sprawie przedmiotu zamówienia: Gerard Ligus –  Zarząd Spółki  tel. 34 /  358 24 84 w godz. 800 - 1400

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1400.

 

X Załączniki.

 

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (157,53KB)
DOC1.1 formularz ofertowy.doc (34,50KB)
DOC1.2 wykaz robót.doc (33,50KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (287,63KB)
 

 

Zarząd Spółki 

Gerard Ligus

 

Olesno, dnia 11.05.2017 r.

 

K.ZP.271.08.2017

Protokół z zapytania ofertowego

W dniu 20.04.2017 r. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe na: Roboty remontowe budynku hali filtrów

Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej: https://wikolesno.skycms.com.pl/7/strona-glowna-bip.html

Wartość szacunkowa zamówienia: 88.510,79 złotych (netto).

Słownik CPV:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane

45321000-3 Izolacja cieplna

45442100-8 Roboty malarskie

Termin składania ofert w zamówieniu upłynął dnia 05.05.2017 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęła 1 oferta (w załączeniu):

Lp.

Wykonawca

Cena netto

Cena brutto

1

 TIGER-BUD s.c., Rafał Lisoń, Mariusz Just

42-700 Rusinowice, ul. Szpakowa 35

75.976,70

93.451,34

Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego K.ZP.271.08.2017, do wykonania zadania został wybrany wykonawca:

TIGER-BUD s.c., Rafał Lisoń, Mariusz Just, 42-700 Rusinowice, ul. Szpakowa 35

 

Zarząd Spółki 

Gerard Ligus